☰ Menu
Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

Poniedziałek 30.01.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Regulamin Cmentarza Miejskiego przy ul. Dąbrowskiej 71/81 w Tomaszowie Mazowieckim


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.


§ 1. Cmentarz jest otwarty we wszystkie dni tygodnia.
1) w okresie wiosenno-letnim tj. od 1 kwietnia do 2 listopada od godz. 700 do godz. 2000,
2) w okresie jesienno-zimowym tj. od 3 listopada do 31 marca od godz. 800 do godz. 1700,
3) Kancelaria czynna jest codziennie ( za wyjątkiem sobót ) w godzinach 730 - 1530.
§ 2  Pogrzeby odbywają się w dni powszednie w godzinach: 1200, 1300 i 1400, a w soboty w godzinach: 1000, 1100, 1200.
§ 3. Na terenie Cmentarza Miejskiego zabrania się:
a) wykonywania jakichkolwiek robót kamieniarskich i budowlanych bez zgody Administratora Cmentarza,
b) wprowadzania na Cmentarz zwierząt,
c) picia alkoholu i palenia papierosów,
d) przebywania na Cmentarzu w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających,
e)samowolnego sadzenia i wycinania drzew i krzewów,
f) przesuwania lub przemieszczania nagrobków lub mogił bez uzgodnienia z kierownikiem Cmentarza,
g) wjazdu na Cmentarz wszelkimi pojazdami (nie dotyczy to pojazdów: oczyszczania miasta, obsługi pogrzebów, zakładów kamieniarskich, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej i Policji, Pogotowia Ratunkowego),
h) deptania, zaśmiecania i niszczenia terenów zielonych,
i) hałaśliwego zachowywania się,
j) handlu oboźnego i obnośnego,
k) samowolnego wjazdu oraz jazdy samochodami, motorowerami, motocyklami,
l) przebywania na terenie Cmentarza po zamknięciu bram i furtek,
m) niszczenia urządzeń wodociągowych sanitarnych i innych urządzeń infrastruktury cmentarnej.
§ 4. Pobór wody do utrzymania zieleni i grobów oraz korzystanie z toalety w budynku przedpogrzebowym jest bezpłatny.
§ 5. Zakład pogrzebowy organizujący uroczystości pogrzebowe zobowiązany jest do:
a) uzgodnienia z kancelarią Cmentarza daty i godziny planowanego pochówku (ekshumacji) oraz korzystania z pomieszczeń domu przedpogrzebowego, kaplicy, czy kostnicy,
b) uzgodnienia z kancelarią Cmentarza miejsca pochówku (ekshumacji) zmarłego,
c) uporządkowania terenu wokół miejsca pochówku (ekshumacji) po wykonaniu usługi.


II. ZASADY DYSPONOWANIA GROBEM.


§ 6. 1. Dysponent grobu to założyciel grobu lub inna osoba uprawniona do podejmowania decyzji dotyczących danego grobu w oparciu o przepisy ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, reguły dziedziczenia, stopień powiązań rodzinnych z osobami zmarłymi i ustalenia między osobami uprawnionymi.
2. Zmiana dysponenta grobu może być dokonana w następujących przypadkach:
a) po upływie 20 lat, w czasie dokonywania powtórnej opłaty, na wniosek dysponenta grobu, z udokumentowaniem stopnia pokrewieństwa w stosunku do osoby zmarłej,
b) przed upływem 20 lat – za zgodą dysponenta grobu, z udokumentowaniem pokrewieństwa w stosunku do osoby zmarłej nowego dysponenta,
c) jeśli dysponent grobu nie żyje, prawo do wniesienia powtórnej opłaty za grób przechodzi na osobę, która dokonała jego pochowania,
d) jeśli nie żyje dysponent grobu i osoba, która go pochowała - obowiązuje okres rocznej karencji – czas na zgłoszenie się krewnych zainteresowanych dalszą pielęgnacją grobu, ze względu na pamięć dla osoby zmarłej,
e) jeśli po upływie 20 lat od chwili pochowania i po upływie rocznej karencji nie zgłosi się nikt, miejsce tego grobu przechodzi do dyspozycji zarządu Cmentarza, celem dokonania następnych pochówków.
§ 7. 1. Przekształcenie grobu to połączenie (scalenie) dwóch lub więcej istniejących grobów ziemnych jednomiejscowych w jeden grób ziemny wielomiejscowy,
2. Przekształcenie grobu ziemnego w grób murowany to założenie w miejsce istniejącego grobu ziemnego – grobu murowanego w oparciu o wyrażoną w formie pisemnej prośbę dysponenta grobu, o ile pozwalają na to warunki terenowe (gruntowe).


III. URZĄDZANIE KWATER GRZEBALNYCH I GROBÓW.


§ 8. 1. Zgodnie z planem rozmieszczenia kwater grzebalnych na Cmentarzu Miejskim w Tomaszowie Mazowieckim zakładane są następujące groby:
a) ziemne jednomiejscowe przy alei,
b) ziemne jednomiejscowe w środku kwatery,
c) ziemne dwumiejscowe przy alei,
d) ziemne dwumiejscowe w środku kwatery,
e) murowane jednomiejscowe,
f) murowane dwumiejscowe,
g) ziemne dla dziecka do lat 6 przy alei,
h) ziemne dla dziecka do lat 6 w środku kwatery.
§ 9. 1. Wszelka zabudowa grobu tj. łączna powierzchnia nagrobka, rabatki kwiatowej, ławki itp. nie może przekroczyć opłaconej powierzchni danego grobu.
2. Odstępy – przejścia między grobami są ciągami komunikacyjnymi i nie mogą być samowolnie zabudowywane.


IV. ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG KAMIENIARSKICH I BUDOWLANYCH NA TERENIE CMENTARZA.


§ 10. 1. Roboty ziemne, kamieniarskie, budowlane oraz inne podobne mogą być wykonywane na terenie Cmentarza tylko w dni robocze od godziny 800 do godziny 1500, po uzyskaniu zezwolenia Administratora Cmentarza.
2. Do robót ziemnych, budowlanych, kamieniarskich i innych podobnych zalicza się w szczególności:
a) wykonywanie wykopów pod groby ziemne, murowane oraz zasypywanie grobów ziemnych,
b) budowa grobów murowanych,
c) rozbiórka zabudowy grobu i nagrobka,
d) przebudowa, remont i renowacja zabudowy grobu,
e) utwardzenie gruntu wokół grobu, ustawienie ławki, urządzenie rabatki kwiatowej,
f) wycinka i pielęgnacja drzew i krzewów na terenie Cmentarza.
3. Wykonawcy prac, o których mowa w ust. 1, zobowiązani są do:
a) uporządkowania terenu i zgłoszenia zakończenia prac,
b) zapewnienia porządku, czystości i estetyki terenu przez cały czas wykonywania robót,
c) zabezpieczenia sąsiednich grobów,
d) zabezpieczenia wykopu poprzez właściwe wygrodzenie, oznakowanie i osłonięcie,
e) składowanie wydobytej ziemi w miejsce wskazane przez kierownictwo Cmentarza,
f) zabezpieczenia szczątków ludzkich, resztek trumien itp. napotkanych w czasie kopania grobu.
4. Wykonywanie prac na terenie Cmentarza nie może zakłócać spokoju i powagi miejsca oraz kolidować z trwającymi ceremoniami pogrzebowymi.
5. W przypadku, gdy w sąsiedztwie robót odbywa się pogrzeb, roboty należy wstrzymać na czas trwania ceremonii pogrzebowej.
§ 11. Administrator Cmentarza ma prawo przerwać prowadzone prace, jeżeli stwierdzi naruszenie postanowień niniejszego regulaminu.
§ 12. Prace przy grobach mogą być wykonywane przez członków rodziny i inne osoby, niemniej jednak wymagane jest zgłoszenie tego faktu w Kancelarii Cmentarza.
§ 13. Śmieci, przekwitłe rośliny opakowania po zniczach itp. należy wrzucać do pojemników ustawionych w miejscach na ten cel przeznaczonych.


V. OPŁATY.


§ 14.1. Opłaty za korzystanie z  cmentarza pobierane są zgodnie z obowiązującym cennikiem uchwalanym przez Radę Miejską Tomaszowa Mazowieckiego.
2. Opłaty pobierane są za:
1) udostępnienie miejsca do pochówku;
2) pochówek w istniejącym grobie (dochowanie kolejnych zwłok lub urny z prochami);
3) przekształcenie istniejącego grobu;
4) przedłużenie prawa do zachowania grobu;
5) korzystanie z infrastruktury cmentarza  tj. kostnicy, kaplicy;
6) czynności kancelaryjno-terenowe związane z przygotowaniem i sprawdzeniem prawidłowości ustawienia nagrobka;
3. Opłaty przyjmowane są w Kancelarii Cmentarza ul. Dąbrowska 71/81 w Tomaszowie Maz. we wszystkie dni tygodnia, za wyjątkiem sobót w godzinach od 730 do 1400.
4. Pracownik Kancelarii Cmentarza przyjmujący opłatę za korzystanie z obiektów i urządzeń na  terenie Cmentarzua wystawia fakturę VAT, potwierdzającą fakt wniesienia opłaty.
§ 15. 1. Opłata za przedłużenie prawa do zachowania grobu ziemnego lub grobu murowanego przeznaczonego pod pochówek zwłok jednej osoby na okres kolejnych 20 lat, wnoszona jest  w wysokości obowiązującej w dniu odnowienia opłaty.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek osoby dysponującej grobem, dopuszcza się możliwość wniesienia opłaty za zachowanie grobu w ratach, przy czym maksymalny okres spłaty rat nie może przekraczać 24 miesięcy.
§ 16. Zapewnienie miejsca pod przyszły pochówek (rezerwacja za życia) możliwe jest poprzez uiszczenie opłaty za udostępnienie miejsca pod pochówek, w wysokości odpowiadającej  wielkości oraz lokalizacji miejsca na cmentarzu.
§ 17. Przed ustawieniem nagrobka dysponent grobu (lub osoba przez niego upoważniona) zobowiązany jest do wniesienia opłaty za czynności kancelaryjno - terenowe związane z przygotowaniem i sprawdzeniem prawidłowości ustawienia nagrobka,
§ 18. W przypadku grobów murowanych przeznaczonych do pomieszczenia zwłok więcej niż jednej osoby opłata za udostępnienie miejsca do pochówku pobierane są tylko jeden raz  przy ich założeniu. Kolejne opłaty wnosi się wyłącznie z tytułu dochowania do tych grobów każdej następnej trumny ze zwłokami lub urny z prochami.


VI. ZASADY LIKWIDACJI GROBU.

§ 19. 1. Groby ziemne oraz murowane przeznaczone do pomieszczenia zwłok jednej osoby podlegają likwidacji i przeznaczane są do ponownego chowania zmarłych, w przypadku nie przedłużenia prawa do zachowania grobu na okres kolejnych 20 lat i nie uiszczenia  opłaty z tego tytułu.

2. Likwidacja grobu poprzedzona jest informacją umieszczoną na grobie i na tablicy głoszeń Cmentarza oraz na stronie internetowej Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim co najmniej na 12 miesięcy przed planowanym terminem likwidacji grobu.
3. Dysponent grobu przeznaczonego do likwidacji może zgłosić zastrzeżenie przeciw likwidacji i uiścić opłatę.
4. W przypadku rezygnacji przez dysponenta grobu z uprawnienia o którym mowa  w ust.3, zobowiązany jest do usunięcia wszelkich elementów budowlanych nagrobka. Po upływie 12 miesięcy od daty zamieszczenia informacji o likwidacji grobu,  nieusunięte przez dysponenta grobu elementy nagrobka zostaną zdemontowane przez administrację Cmentarza.
5. Usunięte przez administrację Cmentarza elementy nagrobka mogą być odebrane przez osobę, która udokumentuje swoje prawo do grobu oraz pokryje koszty przechowania
    § 20. 1. Likwidacja grobów prowadzona jest sukcesywnie na poszczególnych kwaterach Cmentarza, przy czym w pierwszej kolejności likwidowane są groby ziemne bez nagrobków.
    § 21. Z czynności związanych z  likwidacją grobu sporządza się protokół oraz dokumentację fotograficzną.


VII. KOSTNICA .


§ 22.1. Kostnica (przechowalnia zwłok) jest czynna we wszystkie dni tygodnia przez całą dobę.
2. Przechowywanie zwłok w kostnicy jest odpłatne.
3. Wstęp do kostnicy jest monitorowany i możliwy na podstawie zawartej umowy pomiędzy Gminą-Miasto Tomaszów Mazowiecki a zakładami usług pogrzebowych.
4. Na czas obowiązywania umowy zakład usług pogrzebowy otrzymuje do używania: pilot do sterowania bramą cmentarną, kartę magnetyczną służącą do otwierania drzwi kostnicy i klucz do otwierania drzwi kostnicy.
5. W czasie pracy Kancelarii Cmentarza wstęp do kostnicy jest możliwy tylko wyłącznie w obecności pracownika Cmentarza.
§ 23. 1. Zakład usług pogrzebowych jest zobowiązany odpowiednio zabezpieczyć a następnie oddać do unieszkodliwienia odpady wytworzone podczas korzystania z kostnicy, tj. odpady powstałe w związku z przechowywaniem zwłok lub przygotowywaniem zwłok do pochówku.
2. Zabronione jest umieszczanie wyżej wymienionych odpadów w pojemnikach i kontenerach znajdujących się na terenie Cmentarza.


VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.


§ 24. Administrator Cmentarza upoważniony jest do wzywania służb porządkowych miasta wobec osób naruszających postanowienia niniejszego regulaminu.
§ 25. Regulamin obowiązuje wszystkich użytkowników Cmentarza Miejskiego.
§ 26. Regulamin Cmentarza podaje się do publicznej wiadomości oraz zamieszcza się na tablicy zlokalizowanej przy wejściu na Cmentarz Miejski oraz w Kancelarii Cmentarza.

 

 

Dokumenty do pobrania:

UCHWAŁA Nr XXXII/301/2016 RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO  z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Cmentarza Miejskiego przy ul. Dąbrowskiej w Tomaszowie Mazowieckim

Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tj.: Dz. U. z 2017 r., poz 912)

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Surmański Tomasz
(2018-01-19 08:58:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Surmański Tomasz
(2018-01-19 10:34:36)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 59265