Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy i art. 40 ust. 1 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948 z 2017 r. poz. 730, poz. 935) oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 13 b ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1440, poz. 1920, poz. 1948, poz. 2255 z 2017 r. poz. 191, poz. 1089) Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego podjęła stosowną uchwałą ustaliła strefę płatnego parkowania na drogach publicznych w Tomaszowie Mazowieckim.


Parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie jest płatne w dni robocze od poniedziałku do piątku,w godzinach od 9.00 do 17.00.
 

Ustala się stawki opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie w wysokości określonej w załączniku nr 2 do uchwały.
 

Wprowadza się opłaty abonamentowe miesięczne, kwartalne, półroczne i roczne za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie w wysokości określonej w załączniku nr 2 do uchwały.

Opłatę, o której mowa w powyżej wprowadza się dla:

1) osób fizycznych zameldowanych na pobyt stały lub czasowy w obszarze Strefy, będących właścicielami (współwłaścicielami) pojazdu samochodowego albo korzystających z pojazdu samochodowego na podstawie zawartej w formie pisemnej:

a) umowy leasingu,

b) umowy najmu,

c) umowy użyczenia,

d) innej umowy uprawniającej do korzystania z pojazdu;

2) przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego, potwierdzoną wpisem w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo w rejestrze przedsiębiorców, którzy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wykorzystują pojazd samochodowy na podstawie prawa własności (współwłasności) albo na podstawie zawartej w formie pisemnej:

a) umowy leasingu,

b) umowy najmu,

c) umowy użyczenia,

d) innej umowy uprawniającej do korzystania z pojazdu;

3) osób fizycznych zameldowanych na pobyt stały lub czasowy w Tomaszowie Mazowieckim poza obszarem Strefy, będących właścicielami (współwłaścicielami) pojazdu samochodowego albo korzystających z pojazdu samochodowego na podstawie zawartej w formie pisemnej:

a) umowy leasingu,

b) umowy najmu,

c) umowy użyczenia,

d) innej umowy uprawniającej do korzystania z pojazdu,

4) osób fizycznych zameldowanych na pobyt stały lub czasowy na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego, posiadających Tomaszowską Kartę Dużej Rodziny 3+, będących właścicielami ( współwłaścicielami ) pojazdu samochodowego albo korzystających z pojazdu samochodowego na podstawie zawartej w formie pisemnej:

a) umowy leasingu,

b) umowy najmu,

c) umowy użyczenia,

d) innej umowy uprawniającej do korzystania z pojazdu,

5) osób fizycznych posiadających kartę parkingową, o której mowa w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, parkujących poza miejscami wyznaczonymi, o których mowa w § 5 pkt 1, będących właścicielami ( współwłaścicielami ) pojazdu albo korzystających z pojazdu samochodowego na podstawie zawartej w formie pisemnej:

a) umowy leasingu,

b) umowy najmu,

c) umowy użyczenia,

d) innej umowy uprawniającej do korzystania z pojazdu.

6) osób fizycznych posiadających „Tomaszowską Kartę Mieszkańca”, o której mowa w uchwale Nr XXIX/283/2016 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie przyjęcia Programu  „Tomaszowska Karta Mieszkańca”, zmieniona uchwałą Nr XXXIV/312/2016 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29 września 2016 roku o zmianie uchwały Nr XXIX/283/2016 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie przyjęcia Programu „Tomaszowska Karta Mieszkańca”, będących właścicielami (współwłaścicielami) pojazdu albo korzystających z pojazdu samochodowego na podstawie zawartej w formie pisemnej:

a) umowy leasingu,

b) umowy najmu,

c) umowy użyczenia,

d) innej umowy uprawniającej do korzystania z pojazdu.”;


Wprowadza się zerową stawkę opłat za parkowanie pojazdów samochodowych dla:

 

1) pojazdów należących do osób niepełnosprawnych lub przewożących osoby niepełnosprawne, posiadających kartę parkingową, o której mowa w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, parkujących wyłącznie w miejscach specjalnie wyznaczonych i oznakowanych znakiem pionowym D-18 „parking”, z tabliczką T-29 i znakiem P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej”;

2) autobusów i pojazdów samochodowych wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach oraz taksówek osobowych, parkujących wyłącznie w miejscach specjalnie wyznaczonych i oznakowanych odpowiednio znakami pionowymi D-15 „przystanek autobusowy” i D-19 „postój taksówek”;

3) motocykli i motorowerów;

 

4) trwale oznakowanych pojazdów podczas wykonywania obowiązków służbowych przez pracowników:

a) Straży Miejskiej w Tomaszowie Mazowieckim,

 

b) pogotowia wodno–kanalizacyjnego,

c) pogotowia gazowego,

d) pogotowia energetycznego,

e) Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim i jego jednostek organizacyjnych,

f) Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim i jego jednostek organizacyjnych,

g) Prokuratury Rejonowej w Tomaszowie Mazowieckim,

5) inwalidów wojennych (wojskowych) oraz osób represjonowanych posiadających odpowiednio książkę inwalidy wojennego (wojskowego) lub legitymację osoby represjonowanej, wydana przez organ rentowy, który ustalił prawo do renty, będących właścicielami (współwłaścicielami) pojazdu samochodowego albo korzystających z pojazdu samochodowego na podstawie zawartej w formie pisemnej:

 a) umowy leasingu,


 b) umowy najmu,

 c) umowy użyczenia,

 d) innej umowy uprawniającej do korzystania z pojazdu.

 

 Ustala się opłatę dodatkową za niewniesienie opłaty za parkowanie pojazdu samochodowego w Strefie w wysokości 50 zł.

Sposób pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie oraz sposób pobierania opłaty dodatkowej, określa Regulamin Strefy Płatnego Parkowania w Tomaszowie Mazowieckim, stanowiący załącznik nr 3 do uchwały.

 

 

Do pobrania:

UCHWAŁA NR LIII/465/2017 RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 26 października 2017 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Tomaszowie Mazowieckim oraz wysokości stawek opłat za parkowanie w tej strefie i sposobu ich pobierania 

Wytworzył:
Udostępnił:
Surmański Tomasz
(2018-01-19 11:24:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Surmański Tomasz
(2018-01-22 12:13:36)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki