Ceny i opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w Tomaszowie Mazowieckim

 

§ 1.1. Ustala się przepisy taryfowe oraz ceny za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowieckim w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej

oraz określa się sposób ustalenia wysokości opłat dodatkowych i opłaty manipulacyjnej.

2. Wysokość cen urzędowych za usługi przewozowe realizowane publicznym transportem zbiorowym określa załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Przepisy taryfowe oraz ceny i opłaty, o których mowa w § 1 ust. 1, obowiązują także na międzygminnych liniach komunikacyjnych w zakresie i na zasadach określonych w porozumieniach międzygminnych zawartych

pomiędzy zainteresowanymi jednostkami samorządów terytorialnych.

§ 3. Na potrzeby publicznego transportu zbiorowego realizowanego na terenie Tomaszowa Mazowieckiego i ościennych gmin, z którymi Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki podpisała porozumienia międzygminne, ustala się

następujące strefy:

1) Strefa miejska M – obejmująca swoim zasięgiem obszar miasta Tomaszowa Mazowieckiego w jego granicach administracyjnych,

2) Strefa podmiejska I – obejmująca swoim zasięgiem miejscowości: Biała Góra, Borki, Cekanów, Ciebłowice, Ciebłowice Małe, Dąbrowa (miejscowość w Gminie Lubochnia), Dąbrowa (miejscowość w Gminie Tomaszów

Mazowiecki), Jeleń, Kolonia Zawada, Komorów, Kwiatkówka, Luboszewy, Łagiewniki, Łazisko, Niebrów, Osiedle Nowy Glinnik, Sługocice, Smardzewice, Spała, Swolszewice Małe, Tobiasze, Wąwał, Wiaderno, Zaborów

(Pierwszy i Drugi), Zawada,

3) Strefa podmiejska II – obejmująca swoim zasięgiem miejscowości: Bielina, Brzustów, Chorzęcin, Dębniak, Dębsko, Glinnik, Godaszewice, Golesze Duże, Inowłódz, Jadwigów, Karolinów, Kolonia Dębniak, Kolonia Świńsko,

Kolonia Żywocin, Komorniki, Leonów, Luboszewy, Marianka, Młoszów, Niewiadów, Nowy Glinnik, Ojrzanów, Przesiadłów, Sangrodz, Skrzynki, Swolszewice Duże, Świńsko, Tresta, Twarda, Ujazd, Wólka Krzykowska, Wygoda.

 

§ 4.1. Ustala się następujące rodzaje biletów za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki:

1) jednorazowe (normalne i ulgowe);

2) imienne bilety okresowe dla osób fizycznych:

a) ogólnodostępne sieciowe w granicach strefy M na: 15, 30 i 90 kolejnych dni (normalne, ulgowe),

b) ogólnodostępne w granicach strefy I i II na: 15, 30 kolejnych dni (trasowane, normalne, ulgowe),

c) szkolne (trasowane, ulgowe) na 30 dni – ważne tylko w dni nauki szkolnej:

- dla uczniów szkół podstawowych i uczniów gimnazjum,

3) bilety okresowe na okaziciela (normalne i ulgowe).

2. Przewóz osób może się odbywać wyłącznie na podstawie ważnych biletów emitowanych przez operatora publicznego transportu zbiorowego w Tomaszowie Mazowieckim w formie:

1) papierowej;

2) elektronicznej.

 

§ 5.1. Bilety okresowe uprawniają do wielokrotnych przejazdów na liniach, na jakie zostały zakupione, w okresie ich ważności określanym w momencie zakupu i występują jako:

1) bilety imienne – z których może korzystać wyłącznie osoba której dane osobowe widnieją na bilecie,

2) bilety na okaziciela – z których może korzystać każda osoba.

2. Daty początku ważności biletów okresowych określa pasażer.

3. Bilety okresowe są ważne przez taką kolejną ilość dni kalendarzowych, na jaką został zakupiony począwszy od daty początku ważności biletu oznaczonej na bilecie.

4. Bilety okresowe nie podlegają zwrotowi w okresie ich ważności.

5. Pasażer nie posiadający ważnego biletu okresowego, czy też uprawnienia do przejazdu bezpłatnego, po wejściu do pojazdu jest zobowiązany niezwłocznie skasować bilet jednorazowy zakupiony w przedsprzedaży lub bilet

nabyty u kierowcy.

 

§ 6.1. Do korzystania z bezpłatnych przejazdów uprawnione są osoby na podstawie zwolnień ustawowych, a ponadto:

1) osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności lub wypis lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy i

samodzielnej egzystencji na podstawie legitymacji lub orzeczenia Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności lub wypisu lekarza orzecznika ZUS; ponadto, pasażer winien posiadać w czasie podróży dowód

stwierdzający jego tożsamość;

2) niewidomi i ociemniali oraz ich przewodnicy na podstawie legitymacji wydanej przez Polski Związek Niewidomych;

3) dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych (posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego), uczęszczające do przedszkoli i szkół ogólnodostępnych, a także do przedszkoli, szkół i placówek specjalnych lub klas

integracyjnych oraz dzieci i młodzież z niepełnosprawnością ruchową, do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej na podstawie legitymacji przedszkolnej dla dzieci niepełnosprawnych lub legitymacji szkolnej dla uczniów

niepełnosprawnych o wzorach zatwierdzonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;

4) osoby zamieszkałe na terenie Miasta Tomaszów Mazowiecki, które ukończyły 70 lat na podstawie dowodu lub innego dokumentu stwierdzającego ich tożsamość, wiek i miejsce zamieszkania;

5) dzieci przed ukończeniem 7 lat;

6) dzieci i młodzież przebywające w domach dziecka i ośrodkach wychowawczych na podstawie zaświadczenia wystawionego przez kierownika domu dziecka lub ośrodka wychowawczego;

7) pracownicy, emeryci i renciści Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. oraz emeryci i renciści byłego Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Tomaszowie Mazowieckim, na podstawie

odpowiedniej legitymacji wydanej przez Miejski Zakład Komunikacyjny w Tomaszowie Mazowieckim
 

Sp. z o.o.;

8) podróżujący w umundurowaniu: funkcjonariusze Straży Miejskiej w Tomaszowie Mazowieckim, żołnierze wojskowych organów porządkowych, funkcjonariusze Policji na podstawie legitymacji służbowej;

9) opiekunowie osób, wymienionych w ust. 1 pkt 1, podróżujący z podopiecznym,

10) opiekunowie osób, wymienionych w ust. 1 pkt 3, podróżujący z podopiecznym w dni powszednie od poniedziałku do piątku na podstawie wskazania;

11) przedstawiciele organizatora publicznego transportu zbiorowego w Tomaszowie Mazowieckim podczas wykonywania obowiązków służbowych na podstawie imiennych upoważnień wydanych przez organizatora publicznego

transportu zbiorowego;

12) mieszkańcy Tomaszowa Mazowieckiego, którym nadano odznakę „Honorowego Dawcy Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” lub będący krwiodawcami, którzy oddali nie mniej niż 22 litry krwi na podstawie legitymacji

„Honorowego Dawcy Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” wydanej przez ministra właściwego do spraw zdrowia bądź zaświadczenia o oddaniu nie mniej niż 22 litrów krwi, wydanym przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa

i Krwiolecznictwa w Łodzi, Punkt Pobrań nr 5112 w Tomaszowie Mazowieckim; ponadto, pasażer winien posiadać w czasie podróży dowód stwierdzający jego tożsamość;

13) Honorowi Obywatele Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na podstawie uchwały Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego;

14) właściciele samochodów osobowych oraz osoby im towarzyszące – łącznie w liczbie zgodnej z wpisem określającym liczbę miejsc siedzących w samochodzie, w dniu 22 września podczas corocznych obchodów Europejskiego

Dnia Bez Samochodu na podstawie dowodu rejestracyjnego samochodu osobowego wystawionego na jednego z pasażerów;

15) osoby, które ukończyły 75 rok życia – na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu umożliwiającego stwierdzenie tożsamości i wieku osoby uprawnionej,

16) mieszkańcy Tomaszowa Mazowieckiego w granicach administracyjnych Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na podstawie „Tomaszowskiej Karty Mieszkańca”, o której mowa w Uchwale Nr XXIX/283/2016 Rady Miejskiej

Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu „Tomaszowska Karta Mieszkańca”.

17) mieszkańcy Tomaszowa Mazowieckiego zgodnie z Porozumieniem Międzygminnym zawartym pomiędzy Gminą Miasto Tomaszów Mazowiecki a Gminą Tomaszów Mazowiecki w granicach administracyjnych Gminy

Tomaszów Mazowiecki na podstawie „Tomaszowskiej Karty Mieszkańca”.

18) mieszkańcy Gminy Tomaszów Mazowiecki zgodnie z Porozumieniem Międzygminnym zawartym pomiędzy Gminą Miasto Tomaszów Mazowiecki a Gminą Tomaszów Mazowiecki w granicach administracyjnych Gminy

Miasto Tomaszów Mazowiecki i w granicach administracyjnych Gminy Tomaszów Mazowiecki na podstawie „Tomaszowskiej Karty Komunikacyjnej”.

 

§ 7. 1. Do korzystania z ulgowych przejazdów uprawnione są osoby na podstawie ulg ustawowych, a ponadto:

1) dzieci i młodzież do 26 roku życia, uczęszczająca do szkół określonych w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, poz. 949) na podstawie ważnej legitymacji szkolnej;

2) emeryci i renciści na podstawie legitymacji emeryta – rencisty wydanej przez właściwy organ emerytalno – rentowy;

3) osoby niepełnosprawne posiadające umiarkowany stopień niepełnosprawności i pobierające rentę socjalną bądź zasiłek stały na podstawie decyzji administracyjnej o przyznaniu wymienionych świadczeń;

4) posiadacze Tomaszowskiej Karty Dużej Rodziny 3+.

5) osoby, które świadczyły pracę po 1956 r. na rzecz organizacji politycznych i związków zawodowych, nielegalnych w rozumieniu przepisów obowiązujących do kwietnia 1989 r. lub które nie wykonywały pracy w okresie przed

dniem 4 czerwca 1989 r. na skutek represji politycznych na podstawie dokumentu poświadczającego uprawnienie – Decyzji Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

2. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 2, 3 i 4 pasażer powinien posiadać w czasie podróży dokument stwierdzający jego tożsamość.

 

§ 8. Upoważnia się Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego do wprowadzania innych niż określone w § 6 i § 7 zwolnień lub ulg w opłatach za usługi przewozowe, w incydentalnych przypadkach, na czas organizowanych na

terenie Tomaszowa Mazowieckiego akcji lub uroczystości.

 

§ 9. Kontroli biletów dokonuje kierujący pojazdem lub osoby upoważnione imiennie przez Prezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o., legitymujące się identyfikatorem

umieszczonym w widocznym miejscu.

 

§ 10. 1. W razie stwierdzenia przez kontrolera, o którym mowa w § 8, zaistnienia co najmniej jednego z następujących zdarzeń:

1) brak biletu lub posiadanie biletu nieważnego za przejazd osoby;

2) brak dokumentu uprawniającego do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu;

3) brak wypisania biletu okresowego imiennego;

4) spowodowanie zatrzymania pojazdu lub zmiany trasy pojazdu bez uzasadnionej przyczyny;

- pasażer jest zobowiązany do uiszczenia opłaty dodatkowej, w wysokości określonej w ust. 3, oraz w sytuacji określonej w pkt 1 i 2 opłaty za podróż o wartości równej cenie biletu jednoprzejazdowego, o którym mowa w pkt I.1

załącznika do uchwały.

2. Opłata dodatkowa, o której mowa w ust. 1, podlega zapłacie w terminie 30 dni od daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do jej uiszczenia.

3. Z zastrzeżeniem ust. 4, wysokość opłaty dodatkowej wynosi:

1) w przypadku określonym w ust. 1 pkt 1 – 50-krotność ceny najtańszego biletu jednorazowego normalnego;

2) w przypadku określonym w ust. 1 pkt 2 – 42-krotność ceny najtańszego biletu jednorazowego normalnego;

3) w przypadku określonym w ust. 1 pkt 3 – 21-krotność ceny najtańszego biletu jednorazowego normalnego;

4) w przypadku określonym w ust. 1 pkt 4 – 83-krotność ceny najtańszego biletu jednorazowego normalnego.

4. Opłatę dodatkową, o której mowa w ust. 3 pkt 1 i 2 obniża się o 50% w przypadku wniesienia opłaty dodatkowej w terminie 7 dni od daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do jej uiszczenia.

 

§ 11. 1. Pasażer, który podczas kontroli nie posiadał biletu okresowego, a okaże w ciągu 3 dni kontrolującemu ważny bilet okresowy z datą ważności sprzed dnia kontroli i zakupiony przed kontrolą, nie uiszcza opłaty dodatkowej w

przypadku opłacenia opłaty manipulacyjnej, określonej w ust. 3.

2. Pasażer, który podczas kontroli nie posiadał dokumentu upoważniającego do ulgi (lub bezpłatnego przejazdu) i okaże kontrolującemu w ciągu 3 dni dokument upoważniający do ulgi, nie uiszcza opłaty dodatkowej w przypadku

opłacenia opłaty manipulacyjnej, określonej w ust. 3.

3. Wysokość opłaty manipulacyjnej, o której mowa w ust. 1 i 2 ustala się jako 4-krotność ceny najtańszego biletu jednorazowego normalnego.

 

 

 

Rodzaje i ceny biletów komunikacji publicznego transportu zbiorowego

 

 

I. Cennik biletów jednorazowych

 

L.p.

Rodzaj biletu

Cena biletu normalnego

Cena biletu ulgowego

1.

Jednorazowy za przejazd tylko w granicach strefy opłat miejskiej

(strefa M) na liniach dziennych

3,00 zł

1,50 zł

2.

Jednorazowy za przejazd dwóch stref opłat tj.: strefy M i strefy I

lub strefy I i II

4,00 zł

2,00 zł

3.

Jednorazowy za przejazd trzech stref opłat tj.: M, I i II

4,50 zł

2,00 zł

 

 

II. Cennik biletów okresowych

 

L.p.

Rodzaj biletu

Cena biletu normalnego

Cena biletu ulgowego

1.

Imienny sieciowy w granicach strefy M ważny przez kolejnych
15 dni

60,00 zł

30,00 zł

2.

Imienny sieciowy w granicach strefy M ważny przez kolejnych
30 dni

90,00 zł

45,00 zł

3.

Imienny sieciowy w granicach strefy M ważny przez kolejnych
90 dni

220,00 zł

110,00 zł

4.

Imienny dla pierwszej strefy opłat ważny przez kolejnych 15 dni

80,00 zł

40,00 zł

5.

Imienny dla pierwszej strefy opłat ważny przez kolejnych 30 dni

120,00 zł

60,00 zł

6.

Imienny dla drugiej strefy opłat ważny przez kolejnych 30 dni

140,00 zł

70,00 zł

7.

Imienny szkolny, trasowany dla uczniów szkół podstawowych i uczniów gimnazjum 30 dniowy

x

35,00 zł

8.

Na okaziciela sieciowy w granicach strefy M ważny przez kolejnych 30 dni

100,00 zł

50,00 zł

 

Podane ceny zawierają należny podatek od towarów i usług.

 

 

 

 

Do pobrania:

 

Uchwała Nr LI/455/2017 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 września 2017 r. w sprawie  ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w Tomaszowie

Mazowieckim

 

Uchwała Nr LVI/502/2017 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 21 grudnia 2017 r. o zmianie uchwały Nr LI/455/2017 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie  ustalenia cen i opłat za usługi

przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w Tomaszowie Mazowieckim

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Surmański Tomasz
(2018-01-19 14:13:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Stańczyk Anita
(2021-02-26 12:21:06)