WYDANIE UMOWY DZIERŻAWY GRUNTU POD KIOSK HANDLOWY NA TARGOWISKU MIEJSKIM

Na terenie Gminy Miasto Tomaszowa Mazowiecki funkcjonują trzy targowiska zlokalizowane :

-  na Placu Gabriela Narutowicza

-  przy ul. Akacjowej,

-  przy ul. Mazowieckiej.

Zgodnie z zapisami regulaminów targowisk - Uchwała Nr XXXI/263/2012 Rady Miejskiej Tomaszowa Maz. z dnia 30 października 2012r., zmienionej Uchwałą Nr XVIII/169/2015 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29 października 2015 roku z targowisk korzystać mogą osoby które posiadają zawarte z Gminą Miasto Tomaszów Maz. umowy dzierżawy nieruchomości /dot. tylko targowiska na Pl.G.Narutowicza, wniosły opłaty rezerwacyjne za zajęcie stanowiska do sprzedaży prowadzą sprzedaż w miejscach wskazanych przez pracownika Biura Targowisk Miejskich.

 

 WYDANIE UMOWY DZIERŻAWY GRUNTU POD KIOSK HANDLOWY NA TARGOWISKU MIEJSKIM

 
    Miejsce

         Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, ul. Warszawska 119.
         tel. 44 710 57 42 e-mail. zdium@tomaszow-maz.pl

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r.  poz.1515),

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774),

Uchwała Nr XXXI/263/2012 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30 października 2012 r. w sprawie ustalenia Targowisk Miejskich i ich regulaminów,

zmieniona Uchwałą Nr XVIII/169/2015 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29 października 2015 r.,

Uchwała Nr XXVIII/294/04 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27 października 2004 r. w sprawie wydzierżawienia gruntów pod pawilony handlowe, położonych w Tomaszowie Mazowieckim na Placu Gabriela Narutowicza – Targowisko Miejskie,

Uchwała Nr XLII/400/2013 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30 października 2013 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony,

Zarządzenia Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie wydzierżawienia gruntów z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej.

Opis sposobu załatwienia sprawy:

Podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę (handel na Placu Gabriela Narutowicza – Targowisko Miejskie) wymaga zawarcia z Prezydentem Miasta Tomaszowa Mazowieckiego umowy dzierżawy gruntu.

Podstawowym warunkiem zawarcia umowy dzierżawy jest posiadanie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej /CEIDG/.

 

Wymagane dokumenty.

 - wniosek o zawarcie umowy dzierżawy gruntu,
 - kserokopia umowy kupna – sprzedaży pawilonu handlowego zarejestrowanej w Urzędzie Skarbowym,

 

- oświadczenie wnioskodawcy o udostępnieniu danych oobowych

Opłaty.

 Bez opłat.

Termin udzielenia odpowiedzi.

Nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia dokumentów.

Jednostka odpowiedzialna.

         Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, ul. Warszawska 119.
         tel. 44 710 57 42 e-mail. zdium@tomaszow-maz.pl

Tryb odwoławczy.

Brak trybu odwoławczego.

Inne informacje.

- umowa dzierżawy gruntu, zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zostaje zawarta na czas określony,

- za dzierżawioną powierzchnię ustala się wysokość czynszu dzierżawnego plus podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. Średnia stawka za 1 m2 powierzchni dzierżawionego gruntu wynosi 30,00 zł netto,

- czynsz dzierżawny płatny jest do do 20-go każdego miesiąca kalendarzowego za dany miesiąc, po dostarczeniu faktury Dzierżawcy przez Wydzierżawiającego, na konto Urzędu Miasta wskazane przez Wydzierżawiającego w wystawionej fakturze lub w kasie Urzędu Miasta,

- waloryzacja czynszu następować będzie na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych określonego w Monitorze Polskim. Przeliczenia wartości czynszu dokonuje Wydzierżawiający w drodze jednostronnego oświadczenia woli, poczynając od następnego miesiąca po ogłoszeniu komunikatu GUS.

Załączniki do pobrania:

 

Wniosek o rozwiązanie umowy

Wniosek o zawarcie umowy dzierżawy

 

Oświadczenie wnioskodawcy o udostępnieniu danych


 

Wytworzył:
Udostępnił:
Surmański Tomasz
(2018-01-19 11:54:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Stańczyk Anita
(2020-02-12 11:44:21)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki