ZEZWOLENIE NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO DROGI GMINNEJ LUB WEWNĘTRZNEJ W CELU UMIESZCZENIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB REKLAM ORAZ PROWADZENIA HANDLU ULICZNEGO
 
1. Miejsce:
 
     Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim
     ul. Warszawska 119, 97-200 Tomaszów Maz.
     Dział Inżynierii Drogowej i Utrzymania Miasta
     nr tel. 44 710 57 42 wew. 29
     e-mail: zdium@tomaszow-maz.pl
 
2. Podstawa prawna:
 
    * art. 40 ust. 1, ust. 2 pkt 3 i 4, ust. 3, 4, 6, 11, 13, 13a i 15 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 698 z późn. zm)
    * rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481)
    * uchwała nr XXI/183/2019 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
       na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego
       z dnia 30 stycznia 2020 r. poz. 716)
    * zarządzenie Nr 505/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30 października 2015 r. w sprawie zasad zajmowania pasa drogowego dróg wewnętrznych
      Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki
    * zarządzenie Nr 47/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27 stycznia 2016 r. o zmianie zarządzenia nr 505/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa
      Mazowieckiego z dnia 30 października 2015 r. w sprawie określania zasad zajmowania pasa drogowego dróg wewnętrznych Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki
   * zarządzenie Nr 297/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 4 września 2017 r. w sprawie zasad korzystania z pasa drogowego
      ulic Cmentarnej, Smutnej i Ugaj w Tomaszowie Mazowieckim w celu umieszczania obiektów handlowych lub prowadzenia handlu ulicznego przed cmentarzem
 
3. Opis sposobu załatwienia sprawy:
 
    W celu uzyskania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej lub wewnętrznej w celu umieszczania obiektów budowlanych lub reklam oraz prowadzenia handlu
    ulicznego należy złożyć wniosek wraz załącznikami – szczegółowe informacje patrz pkt 4 Wymagane dokumenty.
 
    Jeżeli nie zostaną złożone wymagane dokumenty lub gdy będą one niekompletne, wnioskodawca zostanie wezwany pisemnie do ich uzupełnienia w terminie 7 dni
    od dnia doręczenia pisma.
    Nieusunięcie braków w ww. terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
 
    Jeżeli złożone dokumenty nie wymagają uzupełnienia, wydana zostanie decyzja administracyjna (w przypadku drogi gminnej) lub umowa dzierżawy
    (w przypadku drogi wewnętrznej).
 
4. Wymagane dokumenty:
 
     Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej lub wewnętrznej w celu umieszczania obiektów budowlanych lub reklam
     oraz prowadzenia handlu ulicznego (ZDiUM-05-01).
 
     Wniosek ten powinien zawierać:
     * imię, nazwisko oraz adres (albo nazwę i siedzibę) wnioskodawcy,
     * cel zajęcia pasa drogowego,
     * lokalizację i powierzchnię zajętego pasa drogowego:
        - w przypadku umieszczania obiektów budowlanych - powierzchnię rzutu poziomego tego obiektu,
        - w przypadku reklam - powierzchnię reklamy i jej rodzaj (jedno- czy dwustronna),
        - w przypadku handlu ulicznego - odrębnie powierzchnię chodnika i pobocza oraz jezdni,
     * planowany okres zajęcia pasa drogowego.
 
      Do wniosku należy dołączyć:
      1) szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego,
      2) zatwierdzony projekt organizacji ruchu drogowego, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze
           albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych.
      3) oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót
           właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej (ZDiUM-05-02).
      4) oryginał pełnomocnictwa lub jego kserokopię poświadczoną za zgodność przez notariusza wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej od pełnomocnictwa
           w wysokości 17 zł - jeżeli wnioskodawca występuje przez pełnomocnika.
      5) oświadczenie wnioskodawcy o udostępnieniu danych osobowych
 
5. Opłaty:
 
     Opłata skarbowa: brak.
 
      Opłata administracyjna:
      Wysokość opłaty ustalana jest jako iloczyn zajętej powierzchni pasa drogowego, okresu zajęcia pasa drogowego oraz stawki opłaty określonej w uchwale
      Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego.
      Termin uiszczenia opłaty wynosi 14 dni od dnia, w którym decyzja ustalająca jej wysokość stała się ostateczna.
 
6. Termin udzielenia odpowiedzi:
 
     Wydanie zezwolenia w drodze decyzji administracyjnej następuje nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawie szczególnie skomplikowanej
     - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku.
 
     Do ww. terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania
     oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
 
7. Jednostka odpowiedzialna:
 
     Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim w Tomaszowie Mazowieckim
     ul. Warszawska 119 97-200 Tomaszów Maz.
     Dział Inżynierii Drogowej i Utrzymania Miasta – pokój nr 3.
 
8. Tryb odwoławczy:
 
     Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim za pośrednictwem
     Dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
 
9. Inne informacje:
 
     Zajmujący pas drogowy jest obowiązany zapewnić bezpieczne warunki ruchu i przywrócić pas do poprzedniego stanu użyteczności w określonym terminie.
 
     Za zajęcie pasa drogowego:
     * bez zezwolenia zarządcy drogi,
     * z przekroczeniem terminu zajęcia określonego w zezwoleniu zarządcy drogi,
     * o powierzchni większej niż określona w zezwoleniu zarządcy drogi,
      zarządca drogi wymierza, w drodze decyzji administracyjnej, karę pieniężną.
 
10. Formularze (do pobrania):
 
 
Wytworzył:
Udostępnił:
Surmański Tomasz
(2018-05-25 08:34:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Piwowarska Justyna
(2020-02-24 10:46:24)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki