☰ Menu
Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

Czwartek 17.10.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej lub wewnętrznej w celu umieszczania obiektów budowlanych lub reklam oraz prowadzenia handlu ulicznego

 

1. Miejsce

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Warszawska 116
Centrala nr tel. 44 710 48 15  lub 44 710 57 42 wew. 29

e-mail zdium@tomaszow-maz.pl

 

2. Podstawa prawna

 • art. 40 ust. 1, ust. 2 pkt 3 i 4, ust. 3, 4, 6, 11, 13, 13a i 15 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 460, z późniejszymi zmianami)

 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481)

 • uchwała nr X/96/2015 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 26 czerwca 2015 r., poz. 2588)

 • zarządzenie nr 213/2011 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26 sierpnia 2011 roku w sprawie w sprawie zasad korzystania z pasa drogowego ulic Cmentarnej, Smutnej i Ugaj w Tomaszowie Mazowieckim w celu umieszczania obiektów handlowych lub prowadzenia handlu ulicznego przed cmentarzem

 • zarządzenie nr 275/2011 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 21 października 2011 roku o zmianie zarządzenia nr 213/2011 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26 sierpnia 2011 roku w sprawie w sprawie zasad korzystania z pasa drogowego ulic Cmentarnej, Smutnej i Ugaj w Tomaszowie Mazowieckim w celu umieszczania obiektów handlowych lub prowadzenia handlu ulicznego przed cmentarzem

 • zarządzenie NR 505/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31 października 2015 r. w sprawie określenia zasad zajmowania pasa drogowego dróg wewnętrznych Gminy miasto Tomaszów Mazowiecki

 

3. Opis sposobu załatwienia sprawy

W celu uzyskania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej lub wewnętrznej w celu umieszczania obiektów budowlanych lub reklam oraz prowadzenia handlu ulicznego należy złożyć wniosek wraz załącznikami – szczegółowe informacje patrz pkt 4 Wymagane dokumenty.

 1. Jeżeli nie zostaną złożone wymagane dokumenty lub gdy będą one niekompletne, wnioskodawca zostanie wezwany pisemnie do ich uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia pisma. Nieusunięcie braków w ww. terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

 2. Jeżeli złożone dokumenty nie wymagają uzupełnienia, wydana zostanie decyzja administracyjna.

 

4. Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej lub wewnętrznej w celu umieszczania obiektów budowlanych lub reklam oraz prowadzenia handlu ulicznego (ZDiUM-05-01).
  Wniosek ten powinien zawierać:

  1. imię, nazwisko oraz adres (albo nazwę i siedzibę) wnioskodawcy,

  2. cel zajęcia pasa drogowego,

  3. lokalizację i powierzchnię zajętego pasa drogowego:

   • w przypadku umieszczania obiektów budowlanych - powierzchnię rzutu poziomego tego obiektu,

   • w przypadku reklam - powierzchnię reklamy i jej rodzaj (jedno- czy dwustronna),

 •  w przypadku handlu ulicznego - odrębnie powierzchnię chodnika i pobocza oraz jezdni,

 1. planowany okres zajęcia pasa drogowego.

 1. Szczegółowy plan sytuacyjny - w skali 1 : 1 000 lub 1 : 500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego.

 2. Zatwierdzony projekt organizacji ruchu drogowego, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych.

 3. Ogólny plan orientacyjny w skali 1 : 10 000 lub 1 : 25 000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego oraz informacja o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu.

 4. Oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej (ZDiUM-05-02).

 5. Harmonogram robót prowadzonych w pasie drogowym, zwłaszcza w przypadkach etapowego prowadzenia robót.

 6. Oryginał pełnomocnictwa, lub jego kserokopię poświadczona za zgodność przez notariusza wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej od pełnomocnictwa w wysokości 17 zł - jeżeli wnioskodawca występuje przez pełnomocnika.

 7. Oświadczenie wnioskodawcy o udostępnieniu danych osobowych


 

 

5. Opłaty

Opłata skarbowa: brak.

Opłata administracyjna:

 1. Wysokość opłaty ustalana jest jako iloczyn zajętej powierzchni pasa drogowego, okresu zajęcia pasa drogowego oraz stawki opłaty określonej w uchwale Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego.

 2. Termin uiszczenia opłaty wynosi 14 dni od dnia, w którym decyzja ustalająca jej wysokość stała się ostateczna.

 

6. Termin udzielenia odpowiedzi

Wydanie zezwolenia w drodze decyzji administracyjnej następuje nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawie szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Do ww. terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

 

7. Jednostka odpowiedzialna

Dział Inżynierii Drogowej i Utrzymania Miasta – pokój nr 6.

 

8. Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 

9. Inne informacje

 1. Zajmujący pas drogowy jest obowiązany zapewnić bezpieczne warunki ruchu i przywrócić pas do poprzedniego stanu użyteczności w określonym terminie.

 2. Za zajęcie pasa drogowego:

 1. bez zezwolenia zarządcy drogi,

 2. z przekroczeniem terminu zajęcia określonego w zezwoleniu zarządcy drogi,

 3. o powierzchni większej niż określona w zezwoleniu zarządcy drogi,

zarządca drogi wymierza, w drodze decyzji administracyjnej, karę pieniężną.

 

10. Formularze  (Pliki do pobrania)

wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej lub wewnętrznej w celu umieszczania obiektów budowlanych lub reklam oraz prowadzenia handlu ulicznego

oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzeniu robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej

oświadczenie wnioskodawcy o udostępnieniu danych osobowych

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Tomasz Surmański
(2018-05-25 08:34:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Tomasz Surmański
(2018-05-28 08:27:01)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X