ZEZWOLENIE NA LOKALIZACJĘ LUB PRZEBUDOWĘ ZJAZDU W PASIE DROGOWYM DROGI GMINNEJ LUB WEWNĘTRZNEJ 
 
1. Miejsce:

    Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim
    ul. Warszawska 119, 97-200 Tomaszów Maz.
    Dział Inżynierii Drogowej i Utrzymania Miasta
    nr tel. (44) 710 57 42 wew. 29
    e-mail: zdium@tomaszow-maz.pl
 
2. Podstawa prawna:

    art. 29 ust. 1, 3 i 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 698 z późn. zm.)
 
3. Opis sposobu załatwienia sprawy:
         
     W celu uzyskania zezwolenia na lokalizację lub przebudowę zjazdu w pasie drogowym drogi gminnej lub wewnętrznej
     należy złożyć wniosek wraz załącznikami – szczegółowe informacje patrz pkt 4 Wymagane dokumenty.
 
     Jeżeli nie zostaną złożone wymagane dokumenty lub gdy będą one niekompletne, wnioskodawca zostanie wezwany pisemnie do ich uzupełnienia w terminie 7 dni
     od dnia doręczenia pisma. Nieusunięcie braków w ww. terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
 
     Jeżeli złożone dokumenty nie wymagają uzupełnienia, wydana zostanie decyzja administracyjna.
 
4. Wymagane dokumenty:
 
    Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację lub przebudowę zjazdu w pasie drogowym drogi gminnej lub wewnętrznej (ZDiUM-03-01).
 
    Wniosek ten powinien zawierać:
    * imię, nazwisko i adres (albo nazwę i siedzibę) wnioskodawcy,
    * lokalizację i rodzaj zjazdu (indywidualny czy publiczny).
 
     Do wniosku należy dołączyć:
    * mapa sytuacyjno-wysokościowa z określeniem sposobu zagospodarowania działki oraz jej włączenia do drogi (2 egz.),
    * pisemna zgoda właściciela lub użytkownika działki, do której projektowany jest zjazd - jeżeli z wnioskiem nie występuje właściciel lub użytkownik działki,
    * dowód uiszczenia opłaty skarbowej (w wysokości 82 zł) – jeżeli zezwolenie nie jest wydawane w sprawach budownictwa mieszkaniowego,
    * oryginał pełnomocnictwa lub jego kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa
       w wysokości 17 zł - jeżeli wnioskodawca występuje przez pełnomocnika,
    * oświadczenie wnioskodawcy o udostępnieniu danych osobowych.
 
5. Opłaty:
 
     Opłata skarbowa: w wysokości 82 zł - na podstawie załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
     (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.) - część III poz. 44 pkt 2.
 
     Opłata administracyjna: brak.
 
6. Termin udzielenia odpowiedzi:
 
     Wydanie zezwolenia w drodze decyzji administracyjnej następuje nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawie szczególnie skomplikowanej
      - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku.
         
     Do ww. terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania
     oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
 
7. Jednostka odpowiedzialna:
 
     Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim
     ul. Warszawska 119, 97-200 Tomaszów Maz.
     Dział Inżynierii Drogowej i Utrzymania Miasta - pokój nr 3.
 
8. Tryb odwoławczy:
         
     Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim za pośrednictwem
     Dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta Tomaszowa Mazowieckiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
 
9. Inne informacje:
 
     Budowa lub przebudowa zjazdów, a także ich utrzymywanie (łącznie ze znajdującymi się pod nimi przepustami) należy do właścicieli
     lub użytkowników nieruchomości przyległych do drogi.
 
     W przypadku budowy lub przebudowy drogi, budowa lub przebudowa zjazdów dotychczas istniejących należy do zarządcy dróg.
 
     Przed rozpoczęciem robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie zjazdu inwestor jest obowiązany do:
     * uzyskania pozwolenia na budowę, a w przypadku przebudowy zjazdu dokonania zgłoszenia budowy albo wykonania robót budowlanych
        oraz uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na prowadzenie robót w pasie drogowym,
     * uzgodnienia z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu budowlanego zjazdu.
 
     * Zezwolenie na lokalizację zjazdu wydaje się na czas określony.
     * Decyzja o wydaniu zezwolenia na lokalizację zjazdu wygasa, jeżeli w ciągu 3 lat od jego wydania zjazd nie został wybudowany.
     * Ze względu na wymogi wynikające z warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne, zarządca drogi
       może odmówić wydania zezwolenia na lokalizację zjazdu lub jego przebudowę albo wydać zezwolenie na lokalizację zjazdu na czas określony.
 
     Za wybudowanie lub przebudowę zjazdu:
     1. bez zezwolenia zarządcy drogi,
     2. o powierzchni większej niż określona w zatwierdzonym projekcie budowlanym zjazdu,
     3. a także za użytkowanie zjazdu po terminie określonym w zezwoleniu,
     zarządca drogi wymierza, w drodze decyzji administracyjnej, karę pieniężną.
 
10. Formularze (do pobrania):

 
Wytworzył:
Udostępnił:
Surmański Tomasz
(2018-05-25 08:42:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Piwowarska Justyna
(2020-02-24 15:20:30)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki