☰ Menu
Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

Czwartek 17.10.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zezwolenie na lokalizację lub przebudowę zjazdu w pasie drogowym drogi gminnej lub wewnętrznej

 1. Miejsce:
  Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta,
  ul. Warszawska 119
  nr tel. +48 (44) 710 57 42 wew. 29

  2. Podstawa prawna:
  art. 29 ust. 1, 3 i 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 460, z późniejszymi zmianami)

 2. Opis sposobu załatwienia sprawy.

W celu uzyskania zezwolenia na lokalizację lub przebudowę zjazdu w pasie drogowym drogi gminnej lub wewnętrznej należy złożyć wniosek wraz załącznikami – szczegółowe informacje patrz pkt 4 Wymagane dokumenty.

 • Jeżeli nie zostaną złożone wymagane dokumenty lub gdy będą one niekompletne, wnioskodawca zostanie wezwany pisemnie do ich uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia pisma. Nieusunięcie braków w ww. terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

 • Jeżeli złożone dokumenty nie wymagają uzupełnienia, wydana zostanie decyzja administracyjna.

 

 1. Wymagane dokumenty.

 • Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację lub przebudowę zjazdu w pasie drogowym drogi gminnej lub wewnętrznej (ZDiUM-03-01).

 • Wniosek ten powinien zawierać:

  1. imię, nazwisko i adres (albo nazwę i siedzibę) wnioskodawcy,

  2. lokalizację i rodzaj zjazdu (indywidualny czy publiczny).

 • Mapa sytuacyjno-wysokościowa z określeniem sposobu zagospodarowania działki oraz jej włączenia do drogi (2 egz.).

 • Pisemna zgoda właściciela lub użytkownika działki, do której projektowany jest zjazd - jeżeli z wnioskiem nie występuje właściciel lub użytkownik działki.

 • Dowód zapłaty opłaty skarbowej (w wysokości 82 zł) – jeżeli zezwolenie nie jest wydawane w sprawach budownictwa mieszkaniowego.

 • Pełnomocnictwo wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej od pełnomocnictwa w wysokości 17 zł - jeżeli wnioskodawca występuje przez pełnomocnika.

 • Oświadczenie wnioskodawcy o udostępnieniu danych osobowych

 

 1. Opłaty.

Opłata skarbowa: w wysokości 82 zł - na podstawie załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.) - część III poz. 44 pkt 2. Opłata administracyjna: brak.

 

 1. Termin udzielenia odpowiedzi.

Wydanie zezwolenia w drodze decyzji administracyjnej następuje nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawie szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku. Do ww. terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

 

 1. Jednostka odpowiedzialna.

Dział Inżynierii Drogowej i Utrzymania Miasta - pokój nr 6.

 

 1. Tryb odwoławczy.

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta Tomaszowa Mazowieckiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 

 1. Inne informacje.

 • Budowa lub przebudowa zjazdów, a także ich utrzymywanie (łącznie ze znajdującymi się pod nimi przepustami) należy do właścicieli lub użytkowników nieruchomości przyległych do drogi.

 • W przypadku budowy lub przebudowy drogi, budowa lub przebudowa zjazdów dotychczas istniejących należy do zarządcy drogi.

 • Przed rozpoczęciem robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie zjazdu inwestor jest obowiązany do:

  1. uzyskania pozwolenia na budowę, a w przypadku przebudowy zjazdu dokonania zgłoszenia budowy albo wykonania robót budowlanych oraz uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na prowadzenie robót w pasie drogowym,

  2. uzgodnienia z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu budowlanego zjazdu.

 • Zezwolenie na lokalizację zjazdu wydaje się na czas określony.

 • Decyzja o wydaniu zezwolenia na lokalizację zjazdu wygasa, jeżeli w ciągu 3 lat od jego wydania zjazd nie został wybudowany.

 • Ze względu na wymogi wynikające z warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne, zarządca drogi może odmówić wydania zezwolenia na lokalizację zjazdu lub jego przebudowę albo wydać zezwolenie na lokalizację zjazdu na czas określony.

 • Za wybudowanie lub przebudowę zjazdu:

  1. bez zezwolenia zarządcy drogi,

  2. o powierzchni większej niż określona w zatwierdzonym projekcie budowlanym zjazdu, a także za użytkowanie zjazdu po terminie określonym w zezwoleniu, zarządca drogi wymierza, w drodze decyzji administracyjnej, karę pieniężną.

 

Formularze (Pliki do pobrania)


 

Wytworzył:
Udostępnił:
Tomasz Surmański
(2018-05-25 08:42:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Tomasz Surmański
(2018-05-28 08:27:19)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X