ZARZĄDZENIE Nr 472/2016

PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 12 grudnia 2016 roku

 

w sprawie ustalenia wysokości opłat rezerwacyjnych na targowiskach miejskich w Tomaszowie Mazowieckim

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.z 2016 r. poz. 446 i 1579), art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 573, 960 i 1920) oraz Uchwały Nr LXIII/526/2010 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 23 września 2010 roku w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego do ustalania cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, stanowiących własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki – Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego postanawia:

 

 

§ 1. Ustalam opłatę rezerwacyjną, obowiązującą na targowiskach miejskich w Tomaszowie Mazowieckim, w następującej wysokości:

 

1.

ul. Grunwaldzka, plac G. Narutowicza, ciąg stanowisk od nr 1 do nr 16 (przedłużenie ul. Grunwaldzkiej), chodnik – południowa strona placu.

 

13 zł

za każdy rozpoczęty m²

2.

Płyta placu G. Narutowicza

10 zł

za każdy rozpoczęty m²

3.

Płyta boczna targowiska

12 zł

za każdy rozpoczęty m²

4.

Stanowiska handlowe rolnicze

3,50 zł

za każdy rozpoczęty m²

5.

Targowiska : ul. Mazowiecka i ul. Akacjowa

4 zł

za każdy rozpoczęty m²

 

§ 2. Opłata rezerwacyjna płatna jest do 28 dnia każdego miesiąca za miesiąc następny na rachunek bankowy Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim.

 

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim.

 

§ 4. Traci moc Zarządzenie Nr 227/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat rezerwacyjnych na targowiskach miejskich w Tomaszowie Mazowieckim.

 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. i podlega ogłoszeniu poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim.

Wytworzył:
Udostępnił:
Surmański Tomasz
(2018-01-19 12:04:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Surmański Tomasz
(2018-01-19 12:07:37)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki