Regulamin organizacyjny

ZARZĄDZENIE NR 1/2016

Dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

z dnia 4 stycznia 2016 roku

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta
w Tomaszowie Mazowieckim

Na podstawie § 4 ust. 1 Statutu Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr X/97/2015 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2015 r. poz. ) zarządzam co następuje:

§ 1. Wprowadzam Regulamin Organizacyjny Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim, zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 roku.

Załącznik

do Zarządzenia nr 1/2016

Dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta

w Tomaszowie Mazowieckim

z dnia 4 stycznia 2016 roku

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego

Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta

w Tomaszowie Mazowieckim

Regulamin Organizacyjny

Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

Rozdział I.

Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin organizacyjny zwany dalej „Regulaminem” określa strukturę, zasady funkcjonowania oraz zakresy działania komórek organizacyjnych Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim.

§ 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) „Mieście” – należy przez to rozumieć Gminę-Miasto Tomaszów Mazowiecki;

2) „Prezydencie Miasta” – należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego;

3) „Radzie Miejskiej” - należy przez to rozumieć Radę Miejską Tomaszowa Mazowieckiego;

4) „ZDiUM” – należy przez to rozumieć Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim;

5) „Dyrektorze” – należy przez to rozumieć Dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim;

6) „Statucie” – należy przez to rozumieć Statut Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta stanowiący Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/97/2015 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim;

7) „komórkach organizacyjnych” - należy przez to rozumieć działy i samodzielne stanowiska pracy posługujące się symbolami literowymi Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim.

Rozdział II.

Zasady funkcjonowania

§ 3. ZDiUM jest jednostką organizacyjną Miasta nieposiadającą osobowości prawnej, realizującą zadania Miasta w zakresie określonym w Statucie.

§ 4. ZDiUM działa na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, uchwał podejmowanych przez Radę Miejską oraz zarządzeń wydawanych przez Prezydenta.

§ 5. Jako jednostka budżetowa finansowana z budżetu Miasta, ZDiUM prowadzi gospodarkę finansową z zachowaniem zasad określonych w ustawie o finansach publicznych.

§ 6. 1. ZDiUM jest pracodawcą w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.)

2. Status prawny pracowników ZDiUM określa ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1202, z późn. zm.)

§ 7. Funkcjonowanie ZDiUM opiera się na zasadzie jednoosobowego kierownictwa, służbowego podporządkowania, podziału czynności służbowych i indywidualnej odpowiedzialności za wykonanie powierzonych zadań.

Rozdział III.

Zasady kierowania ZDiUM

§ 8. 1. Dyrektor kieruje ZDiUM jednoosobowo i reprezentuje go na zewnątrz, zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami Statutu oraz na podstawie i w granicach pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta.

2. Czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do Dyrektora wykonuje Prezydent, przed którym Dyrektor odpowiada za prawidłową i terminową realizację zadań należących do zakresu działania ZDiUM.

§ 9. 1. Zadania Dyrektora wynikają z przepisów prawa, postanowień Statutu oraz pełnomocnictw udzielonych przez Prezydenta.

2. Do zadań dyrektora należy w szczególności:

1) realizacja zadań statutowych;

2) reprezentowanie ZDiUM na zewnątrz;

3) nadzór nad prawidłowością realizacji zadań ZDiUM i ich przebiegiem;

4) ustalanie polityki kadrowej i płacowej ZDiUM;

5) wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników zatrudnionych w ZDiUM;

6) zapewnienie należytej organizacji pracy oraz zapewnienie przestrzegania przepisów prawa pracy, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych;

7) ustalanie zadań komórek organizacyjnych i wewnętrznej struktury organizacyjnej, wydawanie, zarządzeń, instrukcji, poleceń oraz innych regulacji dotyczących działalności i porządku wewnętrznego w ZDiUM;

8) realizacja uchwał Rady Miejskiej oraz zarządzeń i innych decyzji Prezydenta;

9) zabezpieczenie właściwego trybu przyjmowania i załatwiania skarg oraz wniosków interesantów i pracowników;

10) zapewnienie prawidłowego gospodarowania mieniem ZDiUM oraz pozostającymi w dyspozycji środkami publicznymi, w tym zgodną z przepisami realizację rocznego planu rzeczowo-finansowego;

11) dokonywanie czynności prawnych w imieniu i na rzecz Miasta w zakresie działalności statutowej ZDiUM;

11) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu działalności ZDiUM na podstawie udzielonego pełnomocnictwa przez Prezydenta.

§ 10. 1. Dyrektor kieruje ZDiUM przy pomocy Zastępcy Dyrektora i Głównego Księgowego.

2. Dyrektor sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą Zastępcy Dyrektora, Głównego Księgowego oraz kierownikami komórek organizacyjnych i samodzielnymi stanowiskami zgrupowanymi w Pionie Dyrektora, bliżej opisanym w dalszej części niniejszego regulaminu.

§ 11. 1. Zastępca Dyrektora zastępuje Dyrektora w czasie jego nieobecności i sprawuje swoją funkcję w granicach pełnomocnictwa udzielonego przez Dyrektora.

2. Zastępca Dyrektora sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą kierowników komórek organizacyjnych zgrupowanych w Pionie Zastępcy Dyrektora, bliżej opisanym w dalszej części niniejszego regulaminu.

§ 12. 1. Główny Księgowy wykonuje swoje zadania w zakresie określonym przepisami prawa oraz w granicach pełnomocnictwa udzielonego przez Dyrektora.

2. Do obowiązków Głównego Księgowego należy:

1) prowadzenie rachunkowości ZDiUM zgodnie z obowiązującymi zasadami i przepisami;

2) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;

3) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym

4) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

3. Główny Księgowy jest kierownikiem Działu Księgowości i Kadr.

4. W czasie nieobecności Głównego Księgowego zastępuje go wyznaczony pracownik Działu Księgowości i Kadr.

§ 13. 1.Kierownicy komórek organizacyjnych nadzorują, koordynują i ponoszą odpowiedzialność za działalność kierowanej komórki w zakresie przydzielonych zadań i obowiązków służbowych.

2. Do zadań kierowników działów należy w szczególności:

1) organizowanie pracy podległej komórki organizacyjnej w sposób zapewniający efektywną realizację zadań, w tym ustalanie zakresów obowiązków podległych pracowników oraz trybu wzajemnego zastępowania się pracowników, z uwzględnieniem ich kwalifikacji;

2) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad sposobem realizacji zadań przez podległych pracowników;

3) egzekwowanie przestrzegania przez podległych pracowników dyscypliny pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz uregulowań wewnętrznych ZDiUM;

4) ocena podległych pracowników oraz składanie wniosków w sprawie nagradzania (premiowania), awansowania lub pociągnięcia do odpowiedzialności;

5) sporządzanie planów urlopowych, opiniowanie wniosków urlopowych wypoczynkowych;

6) gospodarowanie przyznanymi komórce organizacyjnej środkami budżetowymi, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania zasadności wydatków budżetowych, oraz sprawowanie nadzoru nad powierzonym mieniem;

7) nadzór nad przestrzeganiem zasad dotyczących ochrony danych osobowych i tajemnic prawnie chronionych;

8) przeciwdziałanie występowaniu w podległej komórce organizacyjnej negatywnych zjawisk w stosunkach międzyludzkich, takich jak mobbing, dyskryminacja oraz niezwłoczne wyjaśnianie wszelkich przypadków wskazujących na ich występowanie;

9) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.

3. W czasie nieobecności kierownika komórki organizacyjnej zastępuje go wyznaczony pracownik.

Rozdział IV.

Struktura organizacyjna

§ 14. 1. ZDiUM posiada strukturę organizacyjną składającą się z komórek organizacyjnych zgrupowanych w pionach:

1) Pion Dyrektora (symbol: „DN”);

2) Pion Zastępcy Dyrektora (symbol: „DU”);

3) Pion Głównego Księgowego (symbol: „NGK”).

2. W skład Pionu Dyrektora wchodzą następujące komórki organizacyjne oraz osoby zatrudnione na samodzielnych stanowiskach:

1) Dział Administracyjno – Gospodarczy (symbol: „NAG”), w ramach którego wydziela się Grupę Remontową - kierowaną przez Kierownika Grupy podległemu Kierownikowi Działu;

2) Dział Komunikacji i Targowisk Miejskich (symbol: „NKM”), w ramach którego wydziela się:

- Biuro Targowisk Miejskich (symbol: „NTM”);

3) Samodzielne stanowisko ds. BHP (symbol: „NBH”);

4) Służba informatyczna (symbol: „NSI”);

5) Administrator Bezpieczeństwa Informacji (symbol: „NBI”);

6) Radca prawny.

3. W skład Pionu Zastępcy Dyrektora wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Dział Inżynierii Drogowej i Utrzymania Miasta (symbol: „NID”), w ramach którego wydziela się Zespół ds. Robót Publicznych – kierowany przez Kierownika Zespołu podległemu Kierownikowi Działu;

2) Administracja Cmentarza Miejskiego (symbol: „NIC”);

3) Administracja Schroniska dla bezdomnych zwierząt (symbol: „NIS”).

4. Pion Głównego Księgowego składa się z Działu Księgowości i Kadr (symbol: „NKK”), w ramach którego wydziela samodzielne stanowisko ds. kadr .

5. Komórkami organizacyjnymi kierują kierownicy działów, którym bezpośrednio podlegają poszczególni pracownicy danego działu.

6. Graficzne przedstawienie struktury organizacyjnej ZDiUM zawiera schemat stanowiący Załącznik nr 1 do Regulaminu.

§ 15. Obsługa prawna ZDiUM przez radcę prawnego, funkcja Inspektora ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Służba informatyczna realizowane są w ramach umów cywilnoprawnych.

Rozdział V.

Zadania wspólne komórek organizacyjnych

§ 16. Do zadań wspólnych wszystkich komórek organizacyjnych należy:

1) zapewnienie właściwej i terminowej realizacji zadań;

2) opracowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej, zarządzeń Prezydenta, zarządzeń Dyrektora oraz umów, porozumień i innych dokumentów, w zakresie dotyczącym realizacji zadań należących do komórki;

3) przygotowywanie projektów odpowiedzi na interpelacje, zapytania, wnioski i skargi dotyczące zakresu działalności komórki;

4) udział w przygotowywaniu i przeprowadzaniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych dotyczących zakresu zadań komórki;

5) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi oraz instytucjami zewnętrznymi w celu efektywnej realizacji zadań ZDiUM, w tym w szczególności z właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim w zakresie:

a) opiniowania projektów uchwał Rady Miejskiej oraz zarządzeń Prezydenta,

b) obsługi formalno-prawnej postępowań o udzielenie zamówień publicznych;

6) określanie potrzeb oraz udział w przygotowywaniu projektów planów finansowych w zakresie zadań komórki;

7) prowadzenie ewidencji i sprawozdawczości zgodnie z wymaganiami wynikającymi z przepisów prawa oraz uregulowań wewnętrznych;

8) przechowywanie i zabezpieczenie dokumentacji powstającej w wyniku realizacji zadań komórki oraz jej archiwizowanie;

9) przygotowywanie informacji do publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Miasta lub ZDiUM, w zakresie dotyczącym działalności komórki;

10) wykonywanie zadań i poleceń zgodnie z dyspozycjami Dyrektora.

Rozdział VI.

Zadania własne komórek organizacyjnych

I. Pion Dyrektora

§ 17. 1. Do zadań Działu Administracyjno-Gospodarczego (NAG) należy:

1) prowadzenie sekretariatu Dyrektora;

2) informowanie interesantów o sposobie załatwiania spraw;

2) zapewnienie obsługi kancelaryjnej ZDiUM w zakresie, przyjmowania, rozdziału i wysyłania korespondencji;

3) koordynowanie działań związanych z:

a) przygotowywaniem sprawozdań, udzielaniem informacji, odpowiedzi na zapytania i interpelacje dotyczących działalności ZDiUM, kierowanych do Prezydenta Miasta, Rady Miejskiej lub innych instytucji,

b) przyjmowaniem i rozpatrywaniem skarg oraz wniosków wnoszonych na piśmie, za pomocą elektronicznych środków przekazu, a także przyjmowanie skarg i wniosków składanych ustnie do protokołu;

4) obsługa posiedzeń, narad i innych spotkań z udziałem Dyrektora;

5) prowadzenie zbioru: zarządzeń, upoważnień Dyrektora, umów i porozumień, skarg i wniosków, a także dokumentacji z kontroli zewnętrznych, dotyczących ZDiUM;

6) gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie do publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Miasta oraz ZDiUM wymaganych informacji dotyczących działalności ZDiUM;

7) prowadzenie spraw związanych z archiwizacją dokumentów ZDiUM;

8) zaopatrzenie ZDiUM w niezbędny sprzęt, materiały biurowe, środki czystości, literaturę fachową, itp.;

9) prowadzenie spraw związanych z obsługą transportową;

10) obsługa centrali telefonicznej i faksu;

11 prowadzenie spraw związanych z dozorem mienia ZDiUM i utrzymaniem czystości w obiektach ZDiUM;

12) znakowanie środków trwałych o charakterze wyposażenia ZDiUM oraz nadzór nad ich rozlokowaniem i wykorzystaniem;

13) wykonywanie kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych ZDiUM zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego;

14) prowadzenie książek obiektów budowlanych ZDiUM

15) opracowywanie planów modernizacyjnych i remontów budynku ZDiUM oraz nadzór nad ich wykonawstwem;

16) nadzór nad realizacją i rozliczanie umów w zakresie dostawy na potrzeby ZDiUM: mediów, usług, zaopatrzenia, itp.;

2. W ramach Działu Administracyjno-Gospodarczego funkcjonuje Grupa Remontowa do której zadań należy wykonywanie bieżących napraw lub remontów, z wyjątkiem napraw sprzętu komputerowego,

§ 18. 1. Dział Komunikacji i Targowisk Miejskich (NKM) wykonuje zadania z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego oraz z zakresu spraw dotyczących targowisk miejskich.

2. Do zadań Działu Komunikacji i Targowisk Miejskich (NKM) należy w szczególności:

1) podejmowanie działań w zakresie realizacji oraz aktualizacji planu zrównoważonego rozwoju transportu publicznego;

2) inicjowanie opracowania i współudział w aktualizacji Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego;

3) badanie i analiza potrzeb przewozowych;

4) ustalanie zasad i warunków korzystania z przystanków i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto oraz udostępnianie przystanków i dworców operatorom i przewoźnikom;

5) ustalanie zadań przewozowych o charakterze użyteczności publicznej na obszarze działania organizatora - Miasta;

6) zawieranie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego;

7) przygotowywanie projektów systemów taryfowych stosowanych w komunikacji miejskiej;

8) organizowanie dystrybucji biletów wraz z kontrolą i windykacją należności za przejazd bez ważnego biletu;

9) sprawy z zakresu lokalizacji oraz budowy przystanków komunikacyjnych i wiat usytuowanych w pasach drogowych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto

10) ocena i kontrola realizacji przez operatora i przewoźnika usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w tym przestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie publicznego transportu zbiorowego;

11) zatwierdzanie oraz aktualizacja rozkładów jazdy w zakresie przewozów o charakterze użyteczności publicznej;

12) analiza zaspokajania potrzeb przewozowych wynikających z wykonywania przewozów na podstawie umów zawartych z operatorem;

13) dokonywanie zmian w przebiegu istniejących linii;

14) administrowanie systemem informacji pasażerskiej;

15) opracowywanie regulaminów targowisk miejskich oraz regulacji dotyczących opłat targowych.

16) prowadzenie spraw w przedmiocie zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym;

3. W ramach Działu Komunikacji i Targowisk Miejskich funkcjonuje Biuro Targowisk Miejskich do której zadań należy:

1) wykonywanie całokształtu zadań związanych z administracją targowiska miejskiego;

2) przygotowywanie dokumentacji w celu utworzenia lub likwidacji targowisk;

3) pobór opłat targowych;

4) sporządzanie sprawozdań z realizacji dochodów i wydatków dotyczących targowiska miejskiego

§ 19. Do zadań Specjalisty ds. BHP (NBH) należy:

1) sprawowanie nadzoru w sprawach z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy;

2) przeprowadzanie kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad w tym zakresie w ZDiUM;

3) sporządzanie okresowych analiz stanu bezpieczeństwa higieny pracy zawierających propozycję przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych w celu eliminacji zagrożeń życia oraz zdrowia pracowników, a także mających na celu poprawę warunków pracy;

4) współpraca z komórkami organizacyjnymi ZDiUM w zakresie organizowania szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienie właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionym pracownikom;

5) współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, w tym także w zakresie organizacji okresowych badań lekarskich;

6) udział w opracowywaniu zakładowych zarządzeń, regulaminów i instrukcji dotyczących bezpieczeństwa higieny i pracy;

7) prowadzenie dokumentacji dotyczących wypadków przy pracy, a także wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;

8) doradztwo w zakresie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;

9) realizowanie innych zadań wynikających z Kodeksu Pracy oraz innych przepisów w zakresie dotyczącym służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

§ 20. Do zadań Służby Informatycznej (NSI) należy:

1) projektowanie, utrzymywanie oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania infrastruktury informatycznej ZDiUM;

2) zabezpieczenie systemu informatycznego ZDiUM w zakresie zachowania bezpieczeństwa przetwarzanych danych i ochrony danych osobowych;

3) zapewnienie dostępu do sieci dla pracowników w zakresie odpowiednim do rodzaju wykonywanej pracy;

4) wdrażanie nowych rozwiązań, instalacja oprogramowania i jego aktualizacja;

5) zarządzanie sprzętem teleinformatycznym, w tym przeglądy i naprawa sprzętu komputerowego oraz urządzeń biurowych, nadzór nad likwidacją urządzeń komputerowych na których znajdują się systemy informatyczne;

6) nadzór nad prawidłową pracą central oraz sieci telefonicznych

§ 21. Administrator Bezpieczeństwa Informacji (NBI) wykonuje zadania określone w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, z późn. zm.).

§ 22. Zadania Radcy Prawnego określa ustawa z dnia 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 507, z późn. zm.)

II. Pion Zastępcy Dyrektora

§ 23. 1. Dział Inżynierii Drogowej i Utrzymania Miasta (NID) wykonuje zadania z zakresu pełnienia funkcji zarządcy dróg gminnych i wewnętrznych Miasta, utrzymania porządku na terenie Miasta oraz nadzorowania robót publicznych, prac interwencyjnych i prac społecznie użytecznych.

2. Do zadań Działu Inżynierii Drogowej i Utrzymania Miasta należy w szczególności:

1) opracowywanie projektów planów finansowania remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich;

2) prowadzenie spraw związanych z zajmowaniem pasów drogowych, a w szczególności:

a) prowadzenie postępowań administracyjnych w przedmiocie zajęcia pasa drogowego dróg publicznych stanowiących własność Miasta,

b) przygotowywanie umów w zakresie zajęcia pasa drogowego dróg wewnętrznych stanowiących własność lub pozostających we władaniu Miasta,

c) przeprowadzanie kontroli legalności zajęć pasa drogowego,

d) egzekwowanie realizacji warunków określonych w decyzjach zezwalających na zajęcie pasa drogowego dróg publicznych oraz umowach dotyczących zajęcia pasa drogowego dróg wewnętrznych,

e) prowadzenie postępowań w przedmiocie lokalizacji zjazdów z drogi publicznej oraz kontrola prawidłowości budowy lub przebudowy zjazdów,

3) koordynacja robót prowadzonych w pasach drogowych oraz organizacja prac odbiorowych robót realizowanych przez ZDiUM i udział w komisjach odbiorowych robót prowadzonych przez inwestorów zewnętrznych;

4) prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom;

5) sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad;

6) prowadzenie spraw w zakresie przygotowania infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywania innych zadań na rzecz obronności kraju;

7) podejmowanie działań w zakresie utrzymania nawierzchni dróg, chodników, drogowych obiektów inżynierskich oraz urządzeń i elementów zabezpieczenia a także kontroli ruchu drogowego, w tym w szczególności:

a) przeprowadzanie okresowych i specjalnych kontroli stanu infrastruktury drogowej, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu tego stanu na bezpieczeństwo ruchu drogowego,

b) zlecanie opracowania dokumentacji projektowych w zakresie remontów, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich a także zlecanie wykonawstwa robót drogowych i nadzór nad prawidłowością wykonania,

c) przeciwdziałanie wszelkim zagrożeniom dla ruchu wynikającym ze stanu dróg,

d) przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,

e) zlecanie i nadzór nad prawidłowością wykonania prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg,

8) prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej Miasta za zdarzenia powstałe w związku z prowadzeniem działalności w zakresie zarządzania drogami publicznymi i wewnętrznymi Miasta, w tym:

a) przygotowanie dokumentacji w sprawach odszkodowań,

b) współpraca z ubezpieczycielem,

9) realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu;

10) wydawanie opinii w zakresie komunikacji w sprawach o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzji o lokalizacji drogi;

11) uzgadnianie projektów organizacji ruchu drogowego;

12) obsługa wniosków dotyczących zmian w organizacji ruchu drogowego i wydawanie zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych;

13) dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego;

14) przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do zaliczenia lub pozbawienia kategorii dróg;

15) prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem i utrzymywaniem kanału technologicznego oraz pobieranie opłat z tytułu jego utrzymania;

16) prowadzenie spraw dotyczących strefy płatnego parkowania;

17) prowadzenie spraw związanych z oświetleniem ulic, placów, parków i terenów komunalnych;

18) przeprowadzanie bieżących kontroli drzewostanu w pasach drogowych dróg gminnych i wewnętrznych Miasta, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu i podejmowanie odpowiednich działań w przypadku stwierdzenia zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu;

19) prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie Miasta;

20) prowadzenie spraw dotyczących utrzymania terenów zieleni miejskiej, w tym w szczególności:

a) bieżącego utrzymania rezerwatu „Niebieskie Źródła”, parków i skwerów na terenie Miasta,

b) organizowania i nadzorowania pielęgnacji zieleni miejskiej, usuwania i sadzenia drzew oraz krzewów;

21) prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem tablic z nazwami ulic i placów;

22) prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem, remontami i konserwacją elementów małej architektury (placami zabaw) znajdującymi się na terenie miasta;

23) rozliczanie poboru wody ze zdrojów ulicznych;

24) wykonywanie całokształtu zadań związanych z administrowaniem toaletami miejskimi;

25) prowadzenie spraw dotyczących usuniętych z drogi pojazdów pozostawionych bez tablic rejestracyjnych lub pojazdów, których stan wskazuje że nie są używane;

26) realizacja zadań polegających na konserwacji i utrzymaniu przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto oraz wiat usytuowanych w pasie drogowym, w tym odbiór odpadów z koszy przystankowych;

27) opracowywanie regulaminu korzystania z cmentarza komunalnego oraz regulacji dotyczących opłat za usługi cmentarne.

3. W ramach Działu Inżynierii Drogowej i Utrzymania Miasta funkcjonuje Zespół ds. Robót Publicznych do którego zadań należy prowadzenie spraw z zakresu organizowania i nadzorowania robót publicznych, prac interwencyjnych, prac społecznie użytecznych oraz nieodpłatnej kontrolowanej pracy przy współpracy właściwych instytucji

§ 24. Do zadań Administracji Cmentarza Miejskiego (NIC) należy zarządzanie terenami cmentarza komunalnego przy ulicy Dąbrowskiej oraz kwaterami i cmentarzem wojennym przy ulicy Smutnej, w tym w szczególności:

1) nadzór nad prawidłowym stanem technicznym obiektów i urządzeń cmentarnych oraz kontrola prawidłowości wykonania prac związanych z budową grobów i nagrobków,

2) nadzór nad stanem grobów i cmentarzy wojennych pozostających w gestii ZDiUM;

3) prowadzenie ksiąg cmentarnych i ewidencji pochówków;

4) określanie potrzeb, sporządzanie planów odnośnie poprawy stanu technicznego infrastruktury cmentarnej i funkcjonowania administracji cmentarza;

5) pobieranie opłat za usługi cmentarne;

6) prowadzenie dokumentacji dotyczącej grobów i cmentarza wojennego przy ulicy Smutnej.

§ 25. Do zadań Administracji Schroniska dla bezdomnych zwierząt (NIS) należy:

1) prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt;

2) zapewnienie zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części oraz współpraca z przedsiębiorcami prowadzącymi działalność w tym zakresie;

3) przeprowadzanie wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu Miasta, w tym dokonywanego na zgłoszenie mieszkańców lub instytucji, przewożenie oraz umieszczanie w schronisku dla bezdomnych zwierząt;

4) przewożenie i umieszczanie w schronisku zwierząt odebranych właścicielowi lub opiekunowi na podstawie decyzji Prezydenta Miasta;

5) stała współpraca z lekarzami weterynarii, na podstawie zawartych umów, na przeprowadzanie zabiegów sterylizacji lub kastracji zwierząt oraz znakowania zwierząt za pomocą elektronicznego identyfikatora (chipa);

6) przekazywanie zwierząt do adopcji osobom zainteresowanym ich posiadaniem;

7) współpraca z wolontariuszami i organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, których statutowym celem jest ochrona zwierząt;

8) prowadzenie internetowej bazy danych „A może by tak… przygarnąć psa!” (www.przygarnijpsa.tomaszow-maz.pl) informującej o zwierzętach przebywających w schronisku;

III. Pion Głównego Księgowego

§ 26. 1. Dział Księgowości i Kadr (NKK) prowadzi sprawy związane z gospodarką finansową ZDiUM oraz realizuje zadania z zakresu spraw kadrowo-płacowych.

2. Do zadań Działu Księgowości i Kadr z zakresu gospodarki finansowej należy w szczególności:

1) prowadzenie rachunkowości ZDiUM zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności:

a) organizowanie, realizacja oraz kontrola obiegu dokumentów finansowych w sposób zapewniający:

- właściwy przebieg operacji księgowych,

- sporządzanie kalkulacji wynikowych kosztów zadań realizowanych przez ZDiUM,

- prowadzenie sprawozdawczości finansowej,

- rozliczanie zadań realizowanych przez ZDiUM wynikających z rocznego planu rzeczowo-finansowego,

- kontrola wydatków ujętych w rocznym planie rzeczowo-finansowym,

b) nadzór nad całokształtem prac w zakresie rachunkowości wykonywanych przez poszczególne komórki organizacyjne,

2) realizacja zadań w zakresie wewnętrznej kontroli finansowej, w tym w szczególności:

 1. wstępnej, bieżącej kontroli funkcjonalnej,

 2. kontroli kompletności i legalności dokumentów dotyczących planów finansowych,

 3. kontroli operacji finansowych ZDiUM stanowiących przedmiot księgowań,  w tym w szczególności:

 • sprawdzanie dowodów księgowych pod względem finansowym i rachunkowym oraz ich dekretacja,

 • sprawdzanie kompletności dokumentacji stanowiących podstawę ewidencji i sprawozdawczości,

 • sprawdzanie prawidłowości rozwiązań metodologicznych przyjętych w rachunku kosztów, pod względem zgodności z przepisami i planem kont,

 • prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej oraz wykonywanie analiz i rozliczanie kosztów działalności,

 • prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej środków trwałych i ich umorzeń oraz innych składników majątkowych,

 • bieżąca kontrola wypłat z poszczególnych funduszy,

 • terminowe regulowanie rozliczeń z budżetem Miasta,

 • prawidłowe rozliczanie kosztów z tytułu ubezpieczeń majątkowych, ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej oraz innych zdarzeń losowych,

 • prowadzenie ewidencji analitycznej i syntetycznej w zakresie dokumentacji i rozliczania inwestycji,

 • prowadzenie konta bankowego oraz wszelkich rozliczeń dotyczących wadium i zabezpieczeń należytego wykonania umów,

 • udział w inwentaryzacjach i ich rozliczanie.

3) prowadzenie gospodarki finansowej ZDiUM zgodnie z przepisami, w tym w m.in.:

  1. dysponowanie środkami pieniężnymi zgodnie z zasadami wykonywania budżetu,

  2. prawidłowe gospodarowanie innymi środkami będącymi  w dyspozycji budżetu,

  3. przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych,

  4. terminowe ściąganie należności i dochodzenie roszczeń spornych oraz terminowe regulowanie zobowiązań,

  5. analiza prawidłowości wykorzystania środków będących w dyspozycji ZDiUM,

  6. prowadzenie prawidłowej gospodarki kasowej w tym:

- pełna kontrola obrotu gotówkowego,

- bieżące prowadzenie raportów i rejestrów,

- dekretacja dowodów kasowych.

  1. organizowanie i przeprowadzanie wypłat wynagrodzeń i innych świadczeń pieniężnych, 

  2. analiza potrzeb w zakresie funduszu płac oraz kontrola rozliczeń z pracownikami,

  3. dokonywanie rozliczeń podatkowych,

  4. prowadzenie rozliczeń z zakresu ubezpieczenia społecznego,

  5. bieżąca kontrola cen i stawek w zakresie prowadzonej działalności przez ZDiUM,

  6. prowadzenie rejestru umów oraz kontrola ich rozliczeń,

  7. opracowywanie planów finansowych wycinkowych, zbiorczych, okresowych i innych stosownie do potrzeb,

  8. przygotowywanie do zatwierdzenia rocznego planu rzeczowo-finansowego,

  9. bieżący monitoring realizacji rocznego planu rzeczowo-finansowego oraz dokonywanie okresowych analiz niezbędnych do podejmowania bieżących decyzji.

3. Do zadań Działu Księgowości i Kadr z zakresu spraw kadrowo-płacowych realizowanych przez samodzielne stanowisko ds. kadr należy w szczególności:

 1. prowadzenie akt osobowych;

 2. prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem zdrowotnym i społecznym pracowników;

 3. kontrola czasu pracy oraz prowadzenie ewidencji: zwolnień lekarskich, delegacji, urlopów, kar, nagród i wyróżnień;

 4. ustalanie uprawnień pracowników do nagród jubileuszowych oraz dodatków za wieloletnią pracę;

 5. wydawanie dokumentów kadrowych tj.: świadectw pracy, zaświadczeń, legitymacji służbowych, itp.;

 6. prowadzenie kartoteki okresowych badań lekarskich i kontrola terminowości wykonywania tych badań;

 7. koordynacja spraw związanych ze szkoleniem pracowników;

 8. koordynacja składania oświadczeń majątkowych;

 9. organizowanie okresowych ocen kwalifikacyjnych oraz przedstawianie Dyrektorowi wniosków w tym zakresie;

 10. organizowanie – we współpracy z właściwym kierownikiem działu – rekrutacji na wolne stanowiska;

 11. obsługa formalna osób zatrudnianych na podstawie umów cywilno-prawnych.

Rozdział VII.

Zasady podpisywania pism, decyzji i projektów aktów prawnych

§ 27. 1. Dyrektor podpisuje wszystkie pisma w sprawach dotyczących realizacji zadań przez ZDiUM, a w szczególności:

1) zarządzenia;

2) umowy, porozumienia i inne pisma zawierające oświadczenia woli w zakresie działalności ZDiUM;

3) umowy o pracę pracowników samorządowych oraz inne pisma stanowiące przejaw wykonywania czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników zatrudnionych w ZDiUM;

4) wystąpienia oraz odpowiedzi na zapytania i wnioski kierowane do Prezydenta, Rady Miejskiej, innych organów administracji publicznej, jak również wszelkie pisma związane z reprezentowaniem ZDiUM na zewnątrz;

5) decyzje administracyjne, do wydawania których upoważniony został przez Prezydenta;

6) projekty uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Prezydenta w zakresie działalności ZDiUM;

7) odpowiedzi na skargi i wnioski;

8) pełnomocnictwa do prowadzenia spraw w jego imieniu.

2. W czasie nieobecności Dyrektora pisma podpisuje Zastępca Dyrektora w ramach udzielonego przez Dyrektora pełnomocnictwa.

3. Dokumenty przedstawiane do podpisu Dyrektorowi powinny być uprzednio podpisane przez kierownika komórki organizacyjnej bądź osobę zajmującą samodzielne stanowisko, która przygotowała ten dokument.

Rozdział VII.

Organizacja przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg, wniosków

§ 28. 1. Rozpatrywanie skarg i wniosków odbywa się na zasadach określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego oraz przepisach wykonawczych.

2. Skargi na działalność Dyrektora rozpatruje Rada Miejska.

3. Skargi i wnioski dotyczące pracowników komórek organizacyjnych ZDiUM rozpatruje Dyrektor

§ 29. 1. Skargi i wnioski mogą być wnoszone na piśmie, za pomocą elektronicznych środków przekazu lub ustnie do protokołu.

2. Skargi i wnioski wnoszone na piśmie powinny zawierać imię i nazwisko oraz adres wnoszącego, pod rygorem pozostawienia bez rozpoznania w przypadku braku tych danych.

§ 30. 1. Dyrektor i Zastępca Dyrektora przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godzinach od 9.00 do 12.00, po wcześniejszym zgłoszeniu i zapisaniu w sekretariacie.

2. Z przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków sporządzane są protokoły.

§ 31. 1. Skargi i wnioski, w tym skargi zgłoszone w czasie przyjęć interesantów przez Dyrektora lub jego Zastępcę, podlegają rejestracji w rejestrze skarg i wniosków prowadzonym przez Dział Administracyjno-Gospodarczy.

2. Po zarejestrowaniu skargi lub wniosku w rejestrze sprawa przekazywana jest do załatwienia właściwej komórce organizacyjnej, której działalności dotyczy.

3. Kierownicy komórek organizacyjnych mają obowiązek natychmiastowego przekazania skarg i wniosków do Administracyjno-Gospodarczego, które wpłynęły do ZDiUM z pominięciem tego działu.

§ 32. 1. Kierownicy komórek organizacyjnych odpowiedzialni są za prawidłowe i terminowe rozpatrzenie skargi lub wniosku.

2. Kierownik właściwej komórki organizacyjnej przygotowuje odpowiedź na skargę lub wniosek i przedkłada ją Dyrektorowi za pośrednictwem Działu Administracyjno-Gospodarczego wraz z pełną dokumentacją związaną z załatwieniem sprawy.

 

Rozdział VIII.

Postanowienia końcowe

§ 33. Regulamin stanowi postawę do opracowywania zakresów czynności, uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności pracowników ZDiUM.

§ 34. Sprawy nieuregulowane w Regulaminie, a dotyczące funkcjonowania ZDiUM, ustala Dyrektor w formie odrębnych zarządzeń lub w drodze wydawania poleceń.

§ 35. Kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych zobowiązani są do zapoznania podległych pracowników z treścią niniejszego Regulaminu.

§ 36. Zmiany Regulaminu mogą być dokonywane w trybie przewidzianym dla jego nadania.

Wytworzył:
Udostępnił:
Surmański Tomasz
(2016-03-02 14:59:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Surmański Tomasz
(2016-03-02 14:59:59)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki