☰ Menu
Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

Czwartek 17.10.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej lub wewnętrznej w celu umieszczania urządzeń infrastruktury technicznej

 

 1. Miejsce:

 

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, ul. Warszawska 119

Dział Inżynierii Drogowej i Utrzymania Miasta

nr tel. 44 710 57 42 wew. 29

e-mail zdium@tomaszow-maz.pl

 

 1. Podstawa prawna:

 

 • art. 40 ust. 1, ust. 2 pkt 2, ust. 3, 5, 11, 13 i 13a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późniejszymi zmianami)

 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481)

 • uchwała nr X/96/2015 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 26 czerwca 2015 r. poz. 2588)

 • zarządzenie Nr 505/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30 października 2015 r. w sprawie określenia zasad zajmowania pasa drogowego dróg wewnętrznych Gminy – Miasto Tomaszów Mazowiecki

 • zarządzenie Nr 47/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27 stycznia 2016 roku o zmianie zarządzenia nr 505/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30 października 2015 r. w sprawie określenia zasad zajmowania pasa drogowego dróg wewnętrznych Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki

 

 1. Opis sposobu załatwienia sprawy


W celu uzyskania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej lub wewnętrznej w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej należy złożyć wniosek wraz załącznikami – szczegółowe informacje patrz pkt 4 Wymagane dokumenty.

 

Jeżeli nie zostaną złożone wymagane dokumenty lub gdy będą one niekompletne, wnioskodawca zostanie wezwany pisemnie do ich uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia pisma. Nieusunięcie braków w ww. terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Jeżeli złożone dokumenty nie wymagają uzupełnienia, wydana zostanie decyzja administracyjna (w przypadku drogi gminnej) lub umowa dzierżawy (w przypadku drogi wewnętrznej).

Wniosek na zajęcie pasa drogowego drogi wewnętrznej w celu umieszczenia urządzenia obcego na okres dłuższy niż 3 miesiące powinien być złożony z wyprzedzeniem co najmniej 5 tygodni ze względu na długotrwałą procedurę zmierzającą do wydania umowy dzierżawy pasa drogowego drogi wewnętrznej.

 

 1. Wymagane dokumenty:

 

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej lub wewnętrznej w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej (ZDiUM-04-01a).


Wniosek ten powinien zawierać:

 • imię, nazwisko oraz adres (albo nazwę i siedzibę) wnioskodawcy,

 • cel zajęcia pasa drogowego,

 • lokalizację i powierzchnię rzutu poziomego urządzenia umieszczonego w pasie drogowym - odrębnie powierzchnię w ciągu drogi i na obiekcie mostowym,

 • planowany okres zajęcia pasa drogowego.

 

Do wniosku należy załączyć:

 1. szczegółowy plan sytuacyjny - w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem wymiarów rzutu poziomego urządzenia umieszczonego w pasie drogowym,

 2. oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej (ZDiUM-04-02).

 3. oryginał pełnomocnictwa lub jego kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej od pełnomocnictwa w wysokości 17 zł - jeżeli wnioskodawca występuje przez pełnomocnika,

 4. oświadczenie o udostępnieniu danych osobowych.

 

 1. Opłaty:

  Opłata skarbowa: brak.

Opłata administracyjna:

Wysokość opłaty ustalana jest jako iloczyn zajętej powierzchni pasa drogowego, okresu zajęcia pasa drogowego oraz stawki opłaty określonej w uchwale Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego lub Zarządzeniu Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

Termin uiszczenia opłaty wynosi 14 dni od dnia, w którym decyzja ustalająca jej wysokość stała się ostateczna, z wyjątkiem opłaty rocznej za umieszczenia urządzenia w pasie drogowym, którą za pierwszy rok uiszcza się w ww. terminie, a za lata następne w terminie do dnia 15 stycznia każdego roku, z góry za dany rok.

 

 1. Termin udzielenia odpowiedzi:

 

Wydanie zezwolenia w drodze decyzji administracyjnej następuje nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawie szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Do ww. terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

 

 1. Jednostka odpowiedzialna:

 

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

ul. Warszawska 119, 97-200 Tomaszów Maz.

Dział Inżynierii Drogowej i Utrzymania Miasta - pokój nr 6.

 

 1. Tryb odwoławczy

 

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta Tomaszowa Mazowieckiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 

 1. Inne informacje:

 

Zajmujący pas drogowy jest obowiązany zapewnić bezpieczne warunki ruchu i przywrócić pas do poprzedniego stanu użyteczności w określonym terminie.

 

Za zajęcie pasa drogowego:

 • bez zezwolenia zarządcy drogi,

 • z przekroczeniem terminu zajęcia określonego w zezwoleniu zarządcy drogi,

 • o powierzchni większej niż określona w zezwoleniu zarządcy drogi,

zarządca drogi wymierza, w drodze decyzji administracyjnej, karę pieniężną.

 

 1. Formularze (do pobrania

 wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej lub wewnętrznej w celu umieszczania urządzeń infrastruktury technicznej

oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzeniu robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej

oświadczenie o udostępnieniu danych osobowych

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Tomasz Surmański
(2018-05-28 08:35:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Tomasz Surmański
(2018-05-28 08:49:23)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X