ZEZWOLENIE NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO DROGI GMINNEJ LUB WEWNĘTRZNEJ W CELU UMIESZCZANIA URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
 
1. Miejsce:
 
Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim
ul. Warszawska 119, 97-200 Tomaszów Maz.
Dział Inżynierii Drogowej i Utrzymania Miasta
nr tel. 44 710 57 42 wew. 29
e-mail: zdium@tomaszow-maz.pl
 
2. Podstawa prawna:
 
    * art. 40 ust. 1, ust. 2 pkt 2, ust. 3, 5, 11, 13 i 13a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 698 z późn. zm.)
    * rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481)
    * uchwała nr XXI/183/2019 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie
      miasta Tomaszowa Mazowieckiego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 30 stycznia 2020 r.
      poz. 716)
    * zarządzenie Nr 505/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30 października 2015 r. w sprawie określenia zasad zajmowania pasa drogowego
      dróg wewnętrznych Gminy – Miasto Tomaszów Mazowiecki
    * zarządzenie Nr 47/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27 stycznia 2016 roku o zmianie zarządzenia nr 505/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa
      Mazowieckiego z dnia 30 października 2015 r. w sprawie określenia zasad zajmowania pasa drogowego dróg wewnętrznych Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki
 
3. Opis sposobu załatwienia sprawy:
 
     W celu uzyskania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej lub wewnętrznej w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej
     należy złożyć wniosek wraz załącznikami – szczegółowe informacje patrz pkt 4 Wymagane dokumenty.
 
    Jeżeli nie zostaną złożone wymagane dokumenty lub gdy będą one niekompletne, wnioskodawca zostanie wezwany pisemnie do ich uzupełnienia w terminie 7 dni
    od dnia doręczenia pisma. Nieusunięcie braków w ww. terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
 
    Jeżeli złożone dokumenty nie wymagają uzupełnienia, wydana zostanie decyzja administracyjna (w przypadku drogi gminnej) lub umowa dzierżawy
    (w przypadku drogi wewnętrznej).
 
    Wniosek na zajęcie pasa drogowego drogi wewnętrznej w celu umieszczenia urządzenia obcego na okres dłuższy niż 3 miesiące powinien być złożony z wyprzedzeniem
    co najmniej 5 tygodni ze względu na długotrwałą procedurę zmierzającą do wydania umowy dzierżawy pasa drogowego drogi wewnętrznej.
 
4. Wymagane dokumenty:
 
    Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej lub wewnętrznej w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej (ZDiUM-04-01a).
 
    Wniosek ten powinien zawierać:
    * imię, nazwisko oraz adres (albo nazwę i siedzibę) wnioskodawcy,
    * cel zajęcia pasa drogowego,
    * lokalizację i powierzchnię rzutu poziomego urządzenia umieszczonego w pasie drogowym - odrębnie powierzchnię w ciągu drogi i na obiekcie mostowym,
    * planowany okres zajęcia pasa drogowego.
 
     Do wniosku należy załączyć:
     1) szczegółowy plan sytuacyjny - w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem wymiarów rzutu poziomego urządzenia umieszczonego w pasie drogowym,
     2) oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu
          organowi administracji architektoniczno-budowlanej (ZDiUM-04-02).
     3) oryginał pełnomocnictwa lub jego kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa
  w wysokości 17 zł - jeżeli wnioskodawca występuje przez pełnomocnika,
     4) oświadczenie o udostępnieniu danych osobowych.
 
6. Opłaty:
  
     Opłata skarbowa: Brak.
 
     Oplata administracyjna:
     Wysokość opłaty ustalana jest jako iloczyn zajętej powierzchni pasa drogowego, okresu zajęcia pasa drogowego oraz stawki opłaty określonej w uchwale Rady
     Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego lub Zarządzeniu Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego.
 
     Termin uiszczenia opłaty wynosi 14 dni od dnia, w którym decyzja ustalająca jej wysokość stała się ostateczna, z wyjątkiem opłaty rocznej za umieszczenia
     urządzenia w pasie drogowym, którą za pierwszy rok uiszcza się w ww. terminie, a za lata następne w terminie do dnia 15 stycznia 2020, z góry za dany rok.
 
6. Termin udzielenia odpowiedzi:
 
    Wydanie zezwolenia w drodze decyzji administracyjnej następuje nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawie szczególnie skomplikowanej
    - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku.
 
    Do ww. terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania
    oraz okresów opóźnień spowodowanych winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
 
7. Jednostka odpowiedzialna:
 
     Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim
     ul. Warszawska 119, 97-200 Tomaszów Maz.
     Dział Inżynierii Drogowej i Utrzymania Miasta - pokój nr 3.
 
8. Tryb odwoławczy:
 
     Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim za pośrednictwem
     Dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta Tomaszowa Mazowieckiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
 
9. Inne informacje:
 
    Zajmujący pas drogowy jest obowiązany zapewnić bezpieczne warunki ruchu i przywrócić pas do poprzedniego stanu użyteczności w określonym terminie.
 
    Za zajęcie pasa drogowego:
    * bez zezwolenia zarządcy drogi,
    * z przekroczeniem terminu zajęcia określonego w zezwoleniu zarządcy drogi,
    * o powierzchni większej niż określona w zezwoleniu zarządcy drogi,
zarządca drogi wymierza, w drodze decyzji administracyjnej, karę pieniężną.
 
10. Formularze (do pobrania):
Wytworzył:
Udostępnił:
Surmański Tomasz
(2018-05-28 08:35:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Piwowarska Justyna
(2020-02-24 10:04:45)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki