ZEZWOLENIE NA LOKALIZACJĘ W PASIE DROGOWYM DROGI GMINNEJ LUB WEWNĘTRZNEJ OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB URZĄDZENIA NIEZWIĄZANEGO Z POTRZEBAMI ZARZĄDZANIA DROGAMI LUB POTRZEBAMI RUCHU DROGOWEGO 
 
1. Miejsce:
 
    Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim
    ul. Warszawska 119, 97-200 Tomaszów Maz.
    Dział Inżynierii Drogowej i Utrzymania Miasta
    nr tel. (44) 710 57 42 wew. 29
    e-mail: zdium@tomaszow-maz.pl
 
2. Podstawa prawna:
  
    art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 698 z późn. zm.)
 
3. Opis sposobu załatwienia sprawy:
 
    W celu uzyskania zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym drogi gminnej lub wewnętrznej obiektu budowlanego lub urządzenia niezwiązanego z potrzebami
    zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego należy złożyć wniosek wraz załącznikami – szczegółowe informacje patrz pkt 4 Wymagane dokumenty.
 
    Jeżeli nie zostaną złożone wymagane dokumenty lub gdy będą one niekompletne, wnioskodawca zostanie wezwany pisemnie do ich uzupełnienia w terminie 7 dni
    od dnia doręczenia pisma. Nieusunięcie braków w ww. terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
 
    Jeżeli złożone dokumenty nie wymagają uzupełnienia, wydana zostanie decyzja administracyjna.
 
4. Wymagane dokumenty:
 
     Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym drogi gminnej lub wewnętrznej obiektu budowlanego lub urządzenia niezwiązanego z potrzebami
     zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (ZDiUM-02-01).
   
     Wniosek ten powinien zawierać:
     * imię, nazwisko i adres (albo nazwę i siedzibę) wnioskodawcy,
     * lokalizację i rodzaj obiektu budowlanego lub urządzenia.
 
     Do wniosku należy załączyć:
     * mapę sytuacyjno - wysokościową ze wskazaniem lokalizacji projektowanego obiektu budowlanego lub urządzenia (2 egz.),
     * oryginał pełnomocnictwa, lub jego kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej
        od pełnomocnictwa w wysokości 17 zł - jeżeli wnioskodawca występuje przez pełnomocnika,
     * oświadczenie wnioskodawcy o udostępnieniu danych osobowych.
 
5. Opłaty:

    Opłata skarbowa: brak.
    Opłata administracyjna: brak.
 
6. Termin udzielenia odpowiedzi:
  
     Wydanie zezwolenia w drodze decyzji administracyjnej następuje nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawie szczególnie skomplikowanej
     - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku.
    
     Do ww. terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania
     oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
 
7. Jednostka odpowiedzialna:
 
     Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim
     ul. Warszawska 119, 97-200 Tomaszów Maz.
     Dział Inżynierii Drogowej i Utrzymania Miasta - pokój nr 3.
 
8. Tryb odwoławczy:
 
     Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim za pośrednictwem
     Dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

9. Inne informacje:
 
    Przed rozpoczęciem robót budowlanych w pasie drogowym dotyczących obiektu lub urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami
    lub potrzebami ruchu drogowego inwestor jest zobowiązany do:
    * uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych,
    * uzgodnienia z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu budowlanego ww. obiektu lub urządzenia,
    * uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym lub
      na umieszczenie w nim ww. obiektu lub urządzenia,
    * utrzymanie obiektów i urządzeń, o których mowa w pkt 1, należy do ich posiadaczy.
 
     Jeżeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przełożenia ww. urządzenia lub obiektu, o którym mowa w pkt 1, koszt tego przełożenia ponosi:
     * zarządca drogi - w przypadku gdy okres umieszczenia urządzenia lub obiektu w pasie drogowym jest krótszy lub równy 4 lata,
        licząc od dnia wydania zezwolenia przez zarządcę drogi, pod warunkiem zachowania dotychczasowych właściwości użytkowych oraz
        parametrów technicznych urządzenia lub obiektu,
     * właściciel urządzenia lub obiektu - w przypadku gdy:
        - okres umieszczenia urządzenia lub obiektu w pasie drogowym jest dłuższy niż 4 lata, licząc od dnia wydania zezwolenia przez zarządcę drogi,
        - na żądanie właściciela wprowadzono ulepszenia w urządzeniu lub obiekcie.
 
10. Formularze (do pobrania):
 

 
Wytworzył:
Udostępnił:
Surmański Tomasz
(2018-05-25 08:37:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Piwowarska Justyna
(2020-02-24 14:34:05)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki