☰ Menu
Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

Czwartek 17.10.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym drogi gminnej lub wewnętrznej obiektu budowlanego lub urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

 

 

1. Miejsce

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, ul. Warszawska 119
nr tel. +48 (44) 710 57 42 wew. 29

 

2. Podstawa prawna

art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 460)

 

3. Opis sposobu załatwienia sprawy

W celu uzyskania zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym drogi gminnej lub wewnętrznej obiektu budowlanego lub urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego należy złożyć wniosek wraz załącznikami – szczegółowe informacje patrz pkt 4 Wymagane dokumenty.

 1. Jeżeli nie zostaną złożone wymagane dokumenty lub gdy będą one niekompletne, wnioskodawca zostanie wezwany pisemnie do ich uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia pisma. Nieusunięcie braków w ww. terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

 2. Jeżeli złożone dokumenty nie wymagają uzupełnienia, wydana zostanie decyzja administracyjna.

 

4. Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym drogi gminnej lub wewnętrznej obiektu budowlanego lub urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Wniosek ten powinien zawierać:

 1. imię, nazwisko i adres (albo nazwę i siedzibę) wnioskodawcy,

 2. lokalizację i rodzaj obiektu budowlanego lub urządzenia.

 3. Mapa sytuacyjno-wysokościowa ze wskazaniem lokalizacji projektowanego obiektu budowlanego lub urządzenia (2 egz.).

 4. Oryginał pełnomocnictwa, lub jego kserokopia poświadczoną za zgodność przez notariusza wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej od pełnomocnictwa w wysokości 17 zł - jeżeli wnioskodawca występuje przez pełnomocnika.

 5. Oświadczenie wnioskodawcy o udostępnieniu danych osobowych

 

5. Opłaty
Opłata skarbowa: brak.

Opłata administracyjna: brak.

 

6. Termin udzielenia odpowiedzi

Wydanie zezwolenia w drodze decyzji administracyjnej następuje nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawie szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Do ww. terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

 

7. Jednostka odpowiedzialna

Dział Inżynierii Drogowej i Utrzymania Miasta - pokój nr 6.

 

8. Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.


9. Inne informacje

 1. Przed rozpoczęciem robót budowlanych w pasie drogowym dotyczących obiektu lub urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego inwestor jest zobowiązany do:

  1. uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych,

  2. uzgodnienia z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu budowlanego ww. obiektu lub urządzenia,

  3. uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim ww. obiektu lub urządzenia.

 2. Utrzymanie obiektów i urządzeń, o których mowa w pkt 1, należy do ich posiadaczy.

 3. Jeżeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przełożenia ww. urządzenia lub obiektu, o którym mowa w pkt 1, koszt tego przełożenia ponosi:

  1. zarządca drogi - w przypadku gdy okres umieszczenia urządzenia lub obiektu w pasie drogowym jest krótszy lub równy 4 lata, licząc od dnia wydania zezwolenia przez zarządcę drogi, pod warunkiem zachowania dotychczasowych właściwości użytkowych oraz parametrów technicznych urządzenia lub obiektu,

  2. właściciel urządzenia lub obiektu - w przypadku gdy:

- okres umieszczenia urządzenia lub obiektu w pasie drogowym jest dłuższy niż 4 lata, licząc od dnia wydania zezwolenia przez zarządcę drogi,

- na żądanie właściciela wprowadzono ulepszenia w urządzeniu lub obiekcie.

 

10. Formularze (Pliki do pobrania) :

wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym drogi gminnej lub wewnętrznej obiektu budowlanego lub urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

oświadczenie wnioskodawcy o udostępnieniu danych osobowych

 

 

 

 


 

Wytworzył:
Udostępnił:
Tomasz Surmański
(2018-05-25 08:37:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Tomasz Surmański
(2018-05-28 07:50:57)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X