ZEZWOLENIE NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO DROGI GMINNEJ LUB WEWNĘTRZNEJ W CELU PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH

1. Miejsce:

    Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, ul. Warszawska 119
    Dział Inżynierii Drogowej i Utrzymania Miasta
    nr tel. (44) 710 57 42 wew. 29
    e-mail: zdium@tomaszow-maz.pl

2. Podstawa prawna:
 
    * art. 40 ust. 1, ust. 2 pkt 1, ust. 3, 4, 5, 11, 13 i 15 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 698 z późn. zm.)
    * rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481)
    * uchwała nr XXI/183/2019 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie 
      miasta Tomaszowa Mazowieckiego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 30 stycznia 2020 r.
      poz. 716)
    * zarządzenie Nr 505/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30 października 2015 r. w sprawie określenia zasad zajmowania pasa drogowego
      dróg wewnętrznych Gminy – Miasto Tomaszów Mazowiecki
    * zarządzenie Nr 47/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27 stycznia 2016 roku o zmianie zarządzenia nr 505/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa
      Mazowieckiego z dnia 30 października 2015 r. w sprawie określenia zasad zajmowania pasa drogowego dróg wewnętrznych Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki
 
3. Opis sposobu załatwienia sprawy:

     W celu uzyskania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej lub wewnętrznej w celu prowadzenia robót budowlanych należy złożyć wniosek wraz załącznikami
     – szczegółowe informacje patrz pkt 4 Wymagane dokumenty.

     Jeżeli nie zostaną złożone wymagane dokumenty lub gdy będą one niekompletne, wnioskodawca zostanie wezwany pisemnie do ich uzupełnienia w terminie 7 dni
     od dnia doręczenia pisma.
     Nieusunięcie braków w ww. terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

     Jeżeli złożone dokumenty nie wymagają uzupełnienia, wydana zostanie decyzja administracyjna (w przypadku drogi gminnej), lub umowa dzierżawy
     (w przypadku drogi wewnętrznej).
     Wniosek na zajęcie pasa drogowego drogi wewnętrznej na zajęcie pasa drogowego na okres krótszy niż 3 miesiące powinien być złożony z wyprzedzeniem
     co najmniej 7 dni.

4. Wymagane dokumenty:

    Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej lub wewnętrznej w celu prowadzenia robót budowlanych (ZDiUM-04-01).

    Wniosek ten powinien zawierać:
    * imię, nazwisko oraz adres (albo nazwę i siedzibę) wnioskodawcy,
    * cel zajęcia pasa drogowego,
    * lokalizację i powierzchnię zajętego pasa drogowego - w przypadku prowadzenia robót budowlanych: odrębnie powierzchnię chodnika, zieleńca
       lub pobocza, do 50% szerokości jezdni oraz powyżej 50% szerokości jezdni,
    * planowany okres zajęcia pasa drogowego.
 
    Do wniosku należy załączyć:
    1) szczegółowy plan sytuacyjny - w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego,
    2) zatwierdzony projekt organizacji ruchu drogowego, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje
         wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych, lub oświadczenie o sposobie zabezpieczenia prowadzonych robót w pasie drogowym,
    3) oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu
         organowi administracji architektoniczno-budowlanej (ZDiUM-04-02),
    4) harmonogram robót prowadzonych w pasie drogowym, zwłaszcza w przypadkach etapowego prowadzenia robót,
    5) oryginał pełnomocnictwa lub jego kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa
         w wysokości 17 zł - jeżeli wnioskodawca występuje przez pełnomocnika,
    6) oświadczenie wnioskodawcy o udostępnieniu danych osobowych.
 
5. Opłaty:

    Opłata skarbowa: brak.

    Opłata administracyjna: wysokość opłaty ustalana jest jako iloczyn zajętej powierzchni pasa drogowego, okresu zajęcia pasa drogowego oraz stawki opłaty określonej
    w uchwale Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego.

    Termin uiszczenia opłaty wynosi 14 dni od dnia, w którym decyzja ustalająca jej wysokość stała się ostateczna.

6. Termin udzielenia odpowiedzi:

    Wydanie zezwolenia w drodze decyzji administracyjnej następuje nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawie szczególnie skomplikowanej
    - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku.

    Do ww. terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania
    oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

7. Jednostka odpowiedzialna:

     Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim
     ul. Warszawska 119, 97-200 Tomaszów Maz.
     Dział Inżynierii Drogowej i Utrzymania Miasta - pokój nr 3.

8. Tryb odwoławczy:

    Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Dróg
    i Utrzymania Miasta Tomaszowa Mazowieckiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

9. Inne informacje:

    Zajmujący pas drogowy jest obowiązany zapewnić bezpieczne warunki ruchu i przywrócić pas do poprzedniego stanu użyteczności w określonym terminie.

    W razie konieczności usunięcia awarii urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a znajdujących się w pasie drogowym
:
    - po zlokalizowaniu awarii prowadzący roboty niezwłocznie zawiadamia o tym zarządcę drogi i w porozumieniu z nim określa termin i powierzchnię zajętego pasa
      drogowego,
    - zarządca drogi określa, w drodze decyzji administracyjnej, warunki zajęcia pasa drogowego oraz warunki jego przywrócenia do stanu poprzedniego,
      a także ustala wysokość opłaty.
 
    Za zajęcie pasa drogowego:
    * bez zezwolenia zarządcy drogi,
    * z przekroczeniem terminu zajęcia określonego w zezwoleniu zarządcy drogi,
    * o powierzchni większej niż określona w zezwoleniu zarządcy drogi,
    * a w przypadku konieczności usunięcia awarii - za wejście w pas drogowy bez zawiadomienia zarządcy drogi, przekroczenie ustalonego terminu
      i powierzchni zajęcia pasa drogowego - zarządca drogi wymierza, w drodze decyzji administracyjnej, karę pieniężną.
 
10.
Formularze (Pliki do pobrania):
Wytworzył:
Udostępnił:
Surmański Tomasz
(2018-05-25 08:29:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Piwowarska Justyna
(2020-02-24 10:51:25)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki