☰ Menu
Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

Czwartek 17.10.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej lub wewnętrznej w celu prowadzenia robót budowlanych

1. Miejsce

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, ul. Warszawska 119
nr tel. 44 710 48 15 lub 44 710 57 42 wew. 29

2. Podstawa prawna

 • art. 40 ust. 1, ust. 2 pkt 1, ust. 3, 4, 5, 11, 13 i 15 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 460)

 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481)

 • uchwała nr X/96/2015 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 26 czerwca 2015 r. poz. 2588)

 • zarządzenie Nr 505/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30 października 2015 r. w sprawie określenia zasad zajmowania pasa drogowego dróg wewnętrznych Gminy – Miasto Tomaszów Mazowiecki.3. Opis sposobu załatwienia sprawy

W celu uzyskania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej lub wewnętrznej w celu prowadzenia robót budowlanych należy złożyć wniosek wraz załącznikami – szczegółowe informacje patrz pkt 4 Wymagane dokumenty.

Jeżeli nie zostaną złożone wymagane dokumenty lub gdy będą one niekompletne, wnioskodawca zostanie wezwany pisemnie do ich uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia pisma. Nieusunięcie braków w ww. terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Jeżeli złożone dokumenty nie wymagają uzupełnienia, wydana zostanie decyzja administracyjna.4. Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej lub wewnętrznej w celu prowadzenia robót budowlanych (ZdiUM-04-01).

Wniosek ten powinien zawierać:

imię, nazwisko oraz adres (albo nazwę i siedzibę) wnioskodawcy,

cel zajęcia pasa drogowego,

lokalizację i powierzchnię zajętego pasa drogowego:

- w przypadku prowadzenia robót budowlanych - odrębnie powierzchnię chodnika, zieleńca lub pobocza, do 50% szerokości jezdni oraz powyżej 50% szerokości jezdni,

planowany okres zajęcia pasa drogowego.

Do wniosku należy załączyć:

 1. Szczegółowy plan sytuacyjny - w skali 1 : 1 000 lub 1 : 500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego.

 2. Zatwierdzony projekt organizacji ruchu drogowego, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych.

 3. Oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej (ZDiUM-04-02).

 4. Harmonogram robót prowadzonych w pasie drogowym, zwłaszcza w przypadkach etapowego prowadzenia robót.

 5. Oryginał pełnomocnictwa lub jego kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej od pełnomocnictwa w wysokości 17 zł - jeżeli wnioskodawca występuje przez pełnomocnika.

 6. Oświadczenie wnioskodawcy o udostępnieniu danych osobowych5. Opłaty

Opłata skarbowa: brak.

Opłata administracyjna:

Wysokość opłaty ustalana jest jako iloczyn zajętej powierzchni pasa drogowego, okresu zajęcia pasa drogowego oraz stawki opłaty określonej w uchwale Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego.

Termin uiszczenia opłaty wynosi 14 dni od dnia, w którym decyzja ustalająca jej wysokość stała się ostateczna.6. Termin udzielenia odpowiedzi

Wydanie zezwolenia w drodze decyzji administracyjnej następuje nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawie szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Do ww. terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.7. Jednostka odpowiedzialna

Dział Inżynierii Drogowej i Utrzymania Miasta - pokój nr 6.

8. Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta Tomaszowa Mazowieckiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.


9. Inne informacje

Zajmujący pas drogowy jest obowiązany zapewnić bezpieczne warunki ruchu i przywrócić pas do poprzedniego stanu użyteczności w określonym terminie.

W razie konieczności usunięcia awarii urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a znajdujących się w pasie drogowym :

 • po zlokalizowaniu awarii prowadzący roboty niezwłocznie zawiadamia o tym zarządcę drogi i w porozumieniu z nim określa termin i powierzchnię zajętego pasa drogowego,

 • zarządca drogi określa, w drodze decyzji administracyjnej, warunki zajęcia pasa drogowego oraz warunki jego przywrócenia do stanu poprzedniego, a także ustala wysokość opłaty.

Za zajęcie pasa drogowego:

 • bez zezwolenia zarządcy drogi,

 • z przekroczeniem terminu zajęcia określonego w zezwoleniu zarządcy drogi,

 • o powierzchni większej niż określona w zezwoleniu zarządcy drogi,

 • a w przypadku konieczności usunięcia awarii - za wejście w pas drogowy bez zawiadomienia zarządcy drogi, przekroczenie ustalonego terminu i powierzchni zajęcia pasa drogowego - zarządca drogi wymierza, w drodze decyzji administracyjnej, karę pieniężną.

 
10.
Formularze (Pliki do pobrania)

Wytworzył:
Udostępnił:
Tomasz Surmański
(2018-05-25 08:29:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Tomasz Surmański
(2018-05-25 14:46:16)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X