REGULAMIN STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA

 

 

Rozdział 1.


Przepisy ogólne


§ 1. Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:
1) uchwała – obowiązująca uchwała Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie ustalenia strefy  płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Tomaszowie Mazowieckim oraz wysokości stawek opłat za parkowanie w tej strefie i sposobu ich pobierania;
2) Strefa – obszar miasta Tomaszowa Mazowieckiego określony w załączniku nr 1 do uchwały, w którym wprowadzono obowiązek wnoszenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych, oznakowany na wjazdach do strefy znakami D-44 „Strefa parkowania” i na wyjazdach znakami D-45 „Koniec strefy parkowania”;
3) automat parkingowy – urządzenie inkasująco-rejestrujące wydające za opłatą bilet parkingowy na określony czas parkowania;
4) karta parkingowa – dokument, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym (t.j.: Dz. U. z 2017, poz. 1260 z późn. zm.);
5) bilet parkingowy – dowód wniesienia opłaty parkingowej zawierający numer rejestracyjny pojazdu samochodowego parkującego w Strefie;
6) karta abonamentowa – dokument zawierający numer rejestracyjny pojazdu, potwierdzający wniesienie opłaty abonamentowej miesięcznej lub rocznej i uprawniający do parkowania w całym obszarze Strefy bez obowiązku wnoszenia opłaty jednorazowej;
7) karta opłaty zryczałtowanej - dokument zawierający numer rejestracyjny pojazdu oraz określający położenie koperty, potwierdzający wniesienie opłaty zryczałtowanej, uprawniający do parkowania na zastrzeżonym miejscu postojowym (kopercie) położonym na wybranej ulicy w Strefie, bez obowiązku wnoszenia opłaty jednorazowej;
8) koperta - zastrzeżone miejsce postojowe wyznaczone w celu korzystania z niego na prawach wyłączności przez podmiot, który wniósł opłatę zryczałtowaną;
9) Administrator Strefy – podmiot upoważniony przez Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
do zarządzania Strefą;
10) kontroler - osoba posiadająca imienne upoważnienie, wydane przez Administratora Strefy, do kontroli wnoszenia opłat za parkowanie w Strefie;
11) system płatności mobilnych – system poboru opłat, w którym fakt wniesienia opłaty za parkowanie nie jest potwierdzony wydaniem biletu parkingowego,
12) karta abonamentowa N+ - dokument zawierający numer rejestracyjny pojazdu, potwierdzający wniesienie opłaty abonamentowej miesięcznej, kwartalnej, półrocznej lub rocznej i uprawniający posiadaczy karty parkingowej do parkowania w obszarze Strefy, poza miejscami wyznaczonymi dla pojazdów osób niepełnosprawnych, bez obowiązku wnoszenia opłaty jednorazowej,
13) karta abonamentowa Parking + - dokument zawierający numer rejestracyjny pojazdu, potwierdzający wniesienie opłaty abonamentowej rocznej i uprawniający do parkowania w na obszarze podstrefy
B bez obowiązku wnoszenia opłaty jednorazowej oraz korzystania z obniżonej stawki opłaty jednorazowej
w podstrefie A.
§ 2. 1. Opłacie podlega parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00.
2. Za parkowanie w Strefie pobiera się opłaty, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
§ 3. 1. Opłat za parkowanie w Strefie nie wnoszą podmioty zwolnione z mocy ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2016 r. 1440, z późn. zm.) oraz korzystające z zerowej stawki opłat wprowadzonej uchwałą.

2. Kierujący pojazdami korzystający z uprawnienia do zerowej stawki za parkowanie pojazdów samochodowych, o którym mowa w § 5 pkt 1 uchwały, zobowiązani są do wyeksponowania za przednią szybą wewnątrz zaparkowanego pojazdu samochodowego karty parkingowej, w sposób umożliwiający jej odczytanie z zewnątrz.
§ 4. Karta abonamentowa, karta abonamentowa N+, karta abonamentowa Parking + lub karta parkingowa nie gwarantują wolnego miejsca parkingowego i nie stanowią podstawy do roszczeń w przypadku braku wolnego miejsca dla parkowania pojazdu”.
§ 5. Wniesienie opłaty za parkowanie nie uprawnia do prowadzenia działalności reklamowej oraz  działalności handlowej lub usługowej z pojazdów zaparkowanych na miejscach objętych Strefą.
§ 6. Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego określi wymagania i zatwierdzi opracowane przez  Administratora Strefy wzory:
a) biletu parkingowego,
b) karty abonamentowej,
c) karty abonamentowej N+,
d) karty abonamentowej Parking+,
e) karty opłaty zryczałtowanej,
f) wniosku o wydanie karty abonamentowej,
g) wniosku o wydanie karty abonamentowej N+,
h) wniosku o wydanie karty abonamentowej Parking+
i) wniosku o wydanie karty opłaty zryczałtowanej,
j) wezwania do uiszczenia opłaty dodatkowej.”Rozdział 2.


Wnoszenie opłat jednorazowych

 


§ 7. 1. Opłatę jednorazową za parkowanie w Strefie, określoną w załączniku nr 2 do uchwały, z zastrzeżeniem ust. 2, wnosi się z góry za cały deklarowany czas parkowania, poprzez wykupienie biletu parkingowego
w najbliższym automacie parkingowym, niezwłocznie po zaparkowaniu pojazdu, nie później jednak niż po upływie 5 minut od czasu zajęcia miejsca parkowania.
2. W przypadku braku możliwości wnoszenia opłaty w sposób określony w ust. 1, opłata za parkowanie pobierana jest przez osoby upoważnione przez Administratora Strefy.
3. Minimalna opłata za parkowanie nie może być niższa niż opłata za 1/2 godziny za wyjątkiem opłat wnoszonych w podstrefie B, której obszar został określony w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
4. W przypadku uszkodzenia najbliższego automatu parkingowego należy wykupić bilet parkingowy
w innym automacie parkingowym.
5. Sprzedaż biletów parkingowych może być prowadzona za pomocą karty płatniczej oraz systemu płatności mobilnych.
6. W przypadku przedłużenia deklarowanego wcześniej czasu parkowania, zakup kolejnego biletu parkingowego na dalszy czas parkowania nie może nastąpić później niż po upływie 10 minut od momentu,
w którym upłynął pierwotnie zadeklarowany czas parkowania.
§ 8. Bilet parkingowy wykupiony w podstrefie A uprawnia do parkowania na obszarze całej Strefy. Bilet parkingowy wykupiony w podstrefie B uprawnia do parkowania w podstrefie B. 


Rozdział 3.


Wnoszenie opłat abonamentowych

 


§ 9. 1. Sprzedaż kart abonamentowych w oparciu o stawki opłat, o których mowa w załączniku nr 2
do uchwały, prowadzona jest wyłącznie w siedzibie Administratora Strefy.
2. Karty abonamentowe miesięczne, kwartalne, półroczne lub roczne są sprzedawane jedynie dla  podmiotów
 i na warunkach określonych w § 3 ust. 2 uchwały.
3. Osoby fizyczne, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 1 uchwały, mogą nabyć kartę abonamentową
po przedstawieniu następujących dokumentów:
1) dowodu rejestracyjnego pojazdu, w którym są ujawnieni jako właściciele;
2) oryginału umowy cywilnoprawnej uprawniającej do korzystania z pojazdu - w przypadku używania pojazdu
na podstawie innego prawa niż własność;
3) dokumentu tożsamości lub innego dokumentu, z którego wynikać będzie fakt zameldowania tych osób
na pobyt stały lub czasowy w obszarze Strefy.
4. Przedsiębiorcy, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 2 uchwały, mogą nabyć kartę abonamentową
po przedstawieniu następujących dokumentów:
1) dowodu rejestracyjnego pojazdu, w którym ujawnieni są jako właściciele;
2) oryginału umowy cywilnoprawnej uprawniającej do korzystania z pojazdu – w przypadku używania pojazdu na podstawie innego prawa niż własność;
3) odpisu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, z którego wynikać będzie fakt zlokalizowania siedziby lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego.
5. Osoby fizyczne, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 3 uchwały, mogą nabyć kartę abonamentową
po przedstawieniu następujących dokumentów:
1) dowodu rejestracyjnego pojazdu, w którym ujawnione są jako właściciele;
2) oryginału umowy cywilnoprawnej uprawniającej do korzystania z pojazdu - w przypadku używania pojazdu
na podstawie innego prawa niż własność;
3) dokumentu tożsamości lub innego dokumentu, z którego wynikać będzie fakt zameldowania tych osób
na pobyt stały lub czasowy w Tomaszowie Mazowieckim poza obszarem Strefy.
6. Osoby fizyczne, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 4 uchwały, mogą nabyć kartę abonamentową
po przedstawieniu następujących dokumentów:
1) dowodu rejestracyjnego pojazdu, w którym ujawnione są jako właściciele;
2) oryginału umowy cywilnoprawnej uprawniającej do korzystania z pojazdu - w przypadku używania pojazdu
na podstawie innego prawa niż własność;
3) dokumentu tożsamości lub innego dokumentu, z którego wynikać będzie fakt zameldowania tych osób
na pobyt stały lub czasowy w Tomaszowie Mazowieckim poza obszarem Strefy;
4) ważnej Tomaszowskiej Karty Dużej Rodziny 3+, wydanej przez Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego.
7. Osoby fizyczne, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 5 uchwały, mogą nabyć kartę abonamentową N+
po przedstawieniu następujących dokumentów:
1) dowodu tożsamości lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
2) dowodu rejestracyjnego pojazdu, w którym ujawnione są jako właściciele;
3) oryginału umowy cywilnoprawnej uprawniającej do korzystania z pojazdu - w przypadku używania pojazdu
na podstawie innego prawa niż własność;
4) ważnej karty parkingowej wydanej przez uprawniony organ.
8. Osoby fizyczne, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 6 uchwały, mogą nabyć kartę abonamentową
Parking+ po przedstawieniu następujących dokumentów:
1) dowodu tożsamości lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
2) dowodu rejestracyjnego pojazdu, w którym ujawnione są jako właściciele;
3) oryginału umowy cywilnoprawnej uprawniającej do korzystania z pojazdu - w przypadku używania
     pojazdu na podstawie innego prawa niż własność;
4) ważnej Tomaszowskiej Karty Mieszkańca.”;

§ 10. 1. Karta abonamentowa określa w szczególności numer rejestracyjny pojazdu samochodowego i termin ważności oraz stanowi dowód wniesienia opłaty za parkowanie wyłącznie  w odniesieniu do pojazdu, którego numer rejestracyjny został w niej zamieszczony.
2. Wykupiona karta abonamentowa oraz karta abonamentowa N+ przez cały okres swojej ważności uprawnia do parkowania w całej Strefie, zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, bez konieczności ponoszenia opłaty jednorazowej.
3. Wykupiona karta abonamentowa Parking+ przez cały okres swojej ważności uprawnia do parkowania na obszarze podstrefy B, zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, bez konieczności ponoszenia opłaty jednorazowej oraz wnoszenia opłaty jednorazowej w podstrefie A według zasad określonych w załączniku nr 2 do uchwały.
§ 11. 1. Zakupiona karta abonamentowa nie podlega zwrotowi.
2. Dopuszcza się wymianę karty abonamentowej w okresie jej ważności w przypadku zmiany numeru rejestracyjnego pojazdu lub zmiany pojazdu przez nabywcę karty, pod warunkiem przedstawienia dokumentu potwierdzającego zaistniałą zmianę oraz zwrotu poprzednio wydanej karty.
3. Na wniosek zainteresowanego możliwe jest wydanie duplikatu karty abonamentowej w okresie jej ważności, w przypadku jej utraty lub zniszczenia.
4. Za każdą wymianę karty abonamentowej w okresie jej ważności, o której mowa w ust. 2, jak również za każdy wydany duplikat karty abonamentowej, pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości
10 złotych.
5. Termin ważności karty wydanej w warunkach określonych w ust. 2, jak również duplikatu karty abonamentowej, nie ulegają zmianie w stosunku do dokumentu pierwotnego.
§ 12. Przepisy § 10 ust. 1 i § 11 stosuje się odpowiednio do karty abonamentowej N+ oraz karty abonamentowej Parking +.


 

Rozdział 4.


Wnoszenie opłat zryczałtowanych

 


§ 13. 1. Sprzedaż kart opłaty zryczałtowanej, w oparciu o stawki opłat, o których mowa w załączniku nr 2 do uchwały, prowadzona jest wyłącznie w siedzibie Administratora Strefy.
2. Karty opłaty zryczałtowanej są sprzedawane jedynie dla podmiotów i na warunkach określonych w § 4 ust. 2 uchwały.
3. W zakresie wymogów dotyczących udokumentowania uprawnienia do nabycia karty opłaty zryczałtowanej stosuje się odpowiednio § 9 ust. 4 niniejszego regulaminu.
4. Karta opłaty zryczałtowanej określa w szczególności numer rejestracyjny pojazdu samochodowego, termin ważności i położenie zastrzeżonego miejsca postojowego (koperty) oraz stanowi dowód wniesienia opłaty za parkowanie wyłącznie w odniesieniu do zastrzeżonego miejsca i pojazdu, którego numer rejestracyjny został w niej zamieszczony.
5. Wykupienie karty opłaty zryczałtowanej upoważnia do parkowania na wybranym stanowisku postojowym (kopercie) z wyłączeniem innych użytkowników drogi, bez konieczności wnoszenia w tym miejscu opłaty jednorazowej.
6. Zastrzeżenie miejsca postojowego nie może nastąpić na czas krótszy niż 6 miesięcy.
7. Zakupione karty opłaty zryczałtowanej nie podlegają zwrotowi.
8. W sprawach związanych z wymianą lub wydaniem duplikatu karty opłaty zryczałtowanej stosuje się odpowiednio przepisy § 11 ust. 2-5 Regulaminu. 


Rozdział 5.


Kontrola obowiązku wnoszenia opłat za parkowanie

 


§ 14. 1. Do kontroli wnoszenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie umocowane są wyłącznie osoby posiadające imienne upoważnienie Administratora Strefy, wykonujące swoje obowiązki
w stroju służbowym z widocznym oznaczeniem.
2. Kontrolerzy nie pobierają żadnych opłat i nie prowadzą sprzedaży biletów parkingowych, kart abonamentowych lub kart opłaty zryczałtowanej.
§ 15. 1. Dowód wniesienia opłaty parkingowej w postaci ważnego biletu parkingowego, karty abonamentowej, karty abonamentowej N+, karty abonamentowej Parking+ lub karty opłaty zryczałtowanej, użytkownik pojazdu okazuje na żądanie kontrolera.
2. Warunek, o którym mowa w ust. 1 uznaje się za spełniony, jeżeli dowód wniesienia opłaty zostanie wyeksponowany za przednią szybą wewnątrz zaparkowanego pojazdu samochodowego, w sposób umożliwiający odczytanie z zewnątrz.


Rozdział 6.


Pobieranie opłaty dodatkowej

 


§ 16. 1. W przypadku stwierdzenia przez kontrolera faktu parkowania bez wniesienia opłaty parkingowej albo przekroczenia czasu wskazanego na bilecie parkingowym, wystawiane jest wezwanie do uiszczenia opłaty dodatkowej, w wysokości określonej w § 6 uchwały, z zastrzeżeniem ust. 4.
2. Wezwanie, o którym mowa w ust. 1, zawiera informacje o dacie, miejscu i czasie parkowania, numerze rejestracyjnym pojazdu, wysokości należnej opłaty dodatkowej oraz sposobie i terminie jej wniesienia.
3. Wezwanie wręcza się osobie kierującej pojazdem lub umieszcza za wycieraczką przedniej szyby pojazdu.
3a. Opłatę dodatkową należy wnieść w terminie 14 dni od daty wystawienia wezwania.
4. Za parkowanie w Strefie, po przekroczeniu czasu parkowania wskazanego na bilecie parkingowym, opłata dodatkowa, o której mowa w ust.1, ulega zmniejszeniu do kwoty 20 zł, w przypadku jej uiszczenia w ciągu 7 dni od daty wystawienia wezwania.
5. Za datę uiszczenia opłaty dodatkowej uważa się datę wpływu opłaty na rachunek bankowy Administratora Strefy lub dzień wpłaty gotówkowej w Biurze Administratora Strefy.
6. Niewniesiona należna opłata dodatkowa podlega ściągnięciu w trybie określonym w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.Rozdział 7.


 Postępowanie przy rozpatrywaniu reklamacji     

         od nałożonych opłat dodatkowych za parkowanie w Strefie bez wniesienia opłaty


§ 17. 1. Reklamację od nałożonej opłaty dodatkowej w Strefie Płatnego Parkowania w Tomaszowie Mazowieckim wnosi się pisemnie do Administratora Strefy w terminie 14 dni od dnia wystawienia wezwania do jej uiszczenia.
2. Osoba zobowiązana do uiszczenia opłaty dodatkowej może skutecznie zwolnić się z tego obowiązku wykazując w trakcie postępowania reklamacyjnego fakt uiszczenia opłaty w czasie parkowania.
3. Opłata dodatkowa ulega anulowaniu również w przypadku okazania Administratorowi Strefy:
1) ważnej karty abonamentowej,
2) ważnej karty opłaty zryczałtowanej,
3) ważnej karty parkingowej,
4) ważnej książki inwalidy wojennego (wojskowego) lub legitymacji osoby represjonowanej,
5) ważnej karty abonamentowej N+.
6) ważnej karty abonamentowej Parking+.
4. Dokumenty, o których mowa w ust. 3, muszą być wystawione na numer rejestracyjny pojazdu samochodowego, na który zostało wystawione wezwanie do uiszczenia opłaty dodatkowej.
5. Reklamacja od nałożonej opłaty dodatkowej nie zostanie uwzględniona w przypadku nie przedstawienia dowodu uiszczenia opłaty parkingowej zawierającego numer rejestracyjny pojazdu samochodowego, na który zostało wystawione wezwanie do uiszczenia opłaty dodatkowej lub dokumentu uprawniającego do zerowej stawki opłaty, zgodnie z § 5 uchwały.
6. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Administrator Strefy powiadamia pisemnie osobę składająca reklamację w ciągu 30 dni od daty jej wniesienia.
7. Nieuwzględnienie reklamacji skutkuje obowiązkiem uiszczenia opłaty dodatkowej w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o wyniku jej rozpatrzenia.
8. W przypadku uznania reklamacji wezwanie do uiszczenia opłaty dodatkowej nie rodzi skutków prawnych.

Wytworzył:
Udostępnił:
Surmański Tomasz
(2018-01-22 11:49:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Surmański Tomasz
(2018-01-22 12:02:38)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki