Warunki i zasady korzystania z przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki

 
Korzystanie z przystanków możliwe jest jedynie w celu wykonywania przewozu osób, zgodnie z obowiązującymi przepisami i aktualnymi rozkładami jazdy, w sposób niekolidujący z pracą Operatora oraz innych Przewoźników, korzystających z tych przystanków.

Czas zatrzymania na przystankach ograniczony jest do niezbędnego minimum, służącemu wymianie i obsłudze pasażerów.

Zabrania się postoju na przystankach w celu oczekiwania na odbycie kolejnego kursu.

Czas postoju na pętli lub na miejscu do zawracania autobusu poza przystankiem jest nieograniczony, pod warunkiem, że nie koliduje z pracą Operatora lub innych Przewoźników.

Zobowiązuje się Operatora i Przewoźników do:

- podjeżdżania na początek przystanku (zatoki) w taki sposób, żeby nie ograniczać przepustowości przystanku,

- podjeżdżania jak najbliżej krawężnika, celem umożliwienia wsiadania i wysiadania osobom starszym i niepełnosprawnym.

Korzystanie z przystanków może być ograniczone przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki z chwilą stwierdzenia braku ich przepustowości, zagrożenia dla organizacji lub bezpieczeństwa ruchu.


Opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnychZa korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Tomaszów Maz., reprezentowaną przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim pobierana jest opłata.

Stawka opłaty za jedno zatrzymanie środka transportu na przystanku wynosi 0, 05 zł.i zawiera podatek od towarów i usług (VAT).

Zgodnie z warunkami umowy cywilno-prawnej podpisanej z Operatorem/Przewoźnikiem, wysokość opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, stanowi iloczyn liczby zatrzymań w danym miesiącu, określonej w obowiązującym rozkładzie jazdy, liczby przystanków do korzystania, z których uprawniony jest Operator/Przewoźnik oraz stawki za zatrzymanie.

Zarządzający wystawia Operatorowi/Przewoźnikowi do 15-go każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, fakturę VAT obejmującą należną Zarządzającemu miesięczną opłatę.Korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej - sposób załatwienia sprawy1. Miejsce:

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta- Dział Komunikacji i Targowisk Miejskich ul. Warszawska 119

97-200 Tomaszów Mazowiecki, tel. 44 710 57 42 wew. 26, 27. 2. Podstawa prawna


Uchwała nr LIII/464/2017 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, których właścicielm lub zarządzającym jest Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2017 r. poz. 4672).

Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1867, poz.1920, poz.1954; z 2017 poz.60, poz.730 z późn. zm.);

Ustawa o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2200);

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257).

 
3. Opis sposobu załatwienia sprawy

Zgodę na korzystanie z przystanków komunikacyjnych wydaje właściciel lub zarządzający przystankami komunikacyjnymi na pisemny wniosek Operatora lub Przewoźnika.

Korzystanie przez Operatora lub Przewoźnika z przystanków komunikacyjnych następuje na podstawie umowy cywilno-prawnej, zawartej z Gminą Miasto Tomaszów Maz. ,reprezentowaną przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim.

Każdorazowa zmiana warunków umowy wymaga formy pisemnej tj. aneksu.

 
4. Wymagane dokumenty

Do wniosku o wydanie zgody na korzystanie z przystanków komunikacyjnych dołącza się:

1) projekt rozkładu jazdy, według którego mają być wykonywane przewozy, z uwzględnieniem nazw przystanków komunikacyjnych wraz z numerami przystanków, z których przedsiębiorca zamierza korzystać;

2) schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami komunikacyjnymi;

3) kserokopię licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub kserokopię zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego;

4) wykaz pojazdów zgłoszonych do licencji wg specyfikacji: marka i typ, nr rejestracyjny, liczba miejsc siedzących/ogółem;

5) numery: NIP, REGON.

 
5. Opłaty

Brak


6. Termin udzielenia odpowiedzi:

w ciągu miesiąca


7. Jednostka odpowiedzialna

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta - Dział Komunikacji i Targowisk Miejskich ul. Warszawska119,

97-200 Tomaszów Mazowiecki, tel: 44 710 57 42 wew. 26, 27.8. Tryb odwoławczy

W przypadku braku wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni. Nie usunięcie braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.9. Załączniki - do pobrania

1) wniosek o wyrażenie zgody na korzystanie z przystanków komunikacyjnych, zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki,

2) wniosek o zawarcie/zmianę umowy na korzystanie z przystanków komunikacyjnych, zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki,

3) Uchwała nr LIII/464/2017 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, których właścicielm lub zarządzającym jest Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2017 r. poz. 4672),

4) Oświadczenie wnioskodawcy o wyrażenie zgody na udostępnienie danych osobowych

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Surmański Tomasz
(2018-01-19 13:41:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Surmański Tomasz
(2018-05-25 08:12:54)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki