☰ Menu
Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

Sobota 24.09.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących 

Pani/Panu prawach z tym związanych.


Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim jest: Dyrektor Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim, 

ul.Warszawska 119, 97 – 200 Tomaszów Mazowiecki.

2.  Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim, a także przysługujących 

Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się

z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim za pomocą adresu iodozdium@tomaszow-maz.pl.

3.  Administrator danych osobowych – Dyrektor Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz

na podstawie udzielonej zgody.

4.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

a)  wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim;

b)  realizacji umów zawartych z kontrahentami Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, reprezentowanej przez Dyrektora Zarządu Dróg

i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim;

c)  w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

5.  W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a)  organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie

i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

b)  inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Miasto Tomaszów Mazowiecki, reprezentowaną przez Dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim przetwarzaj 

dane osobowe dla których Administratorem jest Dyrektor Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim.

6.  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7.  W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

a)   prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b)   prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

c)   prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych

,
- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem

,
- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

d)   prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych

,
- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia

,
- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń

,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

e)   prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki.

- przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,

- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany; 

 
f)   prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

- zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego

w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora

,
- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych 

interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

8.  W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym

momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

9.  W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia 

skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych

.
10.  W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

11.  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

12.  Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Wytworzył:
Udostępnił:
Surmański Tomasz
(2018-05-25 07:16:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Surmański Tomasz
(2018-05-25 07:27:37)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 55615